Tri­ne Dyr­holm får in­ter­na­tio­nal ho­ved­rol­le

BT - - NYHEDER -

SUC­CES Den dan­ske sku­e­spil­ler Tri­ne Dyr­holm kan snart skri­ve en film­rol­le som kultsan­ge­ren Ni­co på sit lange CV. Iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er har hun få­et ho­ved­rol­len i fil­men ’Ni­co, 1988’, som po­rtra­et­te­rer de sid­ste år af den ty­ske san­gers liv. I de år ka­em­pe­de hun med et her­o­in­mis­brug og med at op­ret­hol­de sin so­lo­kar­ri­e­re.

Ni­co er mest kendt for sit sam­ar­bej­de i 1960er­ne med mul­ti­kunst­ne­ren An­dy War­hol og grup­pen Vel­vet Un­der­gro­und. Hun dø­de plud­se­ligt i en al­der af 49 år, og gan­ske få ken­der hi­sto­ri­en om de sid­ste år af hen­des liv, si­ger den ita­li­en­ske in­struk­tør Sus­an­na Nic­chi­a­rel­li. Hvad ske­te der med Ni­co? »De fle­ste men­ne­sker tror, som An­dy War­hol en­gang sag­de, at ef­ter hen­des op­le­vel­ser med Vel­vet Un­der­gro­und og The Fa­ctory – og ef­ter at hun hav­de haft sex med de fle­ste ro­ck­stjer­ner i de år – blev Ni­co sim­pelt­hen en ’fed junkie’ og for­svandt,« si­ger hun.

»Men var det vir­ke­lig så­dan, det gik?«

Sus­an­na Nic­chi­a­rel­li vil med fil­men for­sø­ge at ka­ste lys over, hvad der fak­tisk ske­te med Ni­co, ef­ter at gla­mou­ren hav­de lagt sig.

He­le fil­men er in­spi­re­ret af Ni­cos mu­sik og sang­tek­ster. Tri­ne Dyr­holm, som selv har ud­gi­vet fle­re al­bum, vil i fil­men op­fø­re nog­le af Ni­cos san­ge fra pe­ri­o­den.

Ud over Tri­ne Dyr­holm, som tid­li­ge­re i år vandt en Sølvb­jørn i Ber­lin for sin rol­le som An­na i Tho­mas Vin­ter­bergs film ’Kol­lek­ti­vet’, spil­ler og­så den ru­ma­en­ske sku­e­spil­ler Ana­ma­ria Ma­rin­ca og bri­ti­ske Ka­ri­na Fer­nan­dez med.

Op­ta­gel­ser­ne til ’Ni­co, 1988’ vil be­gyn­de i Ita­li­en 7. novem­ber. Her­ef­ter vil op­ta­gel­ser­ne fort­sa­et­te i Bel­gi­en og Tys­kland.

Ni­co hed i vir­ke­lig­he­den Chris­ta Päf­f­gen og blev født i den ty­ske by i Köln. Hun dø­de i 1988 un­der en fe­rie med sin søn Ari på mid­del­hav­sø­en Ibiza. FAKTA OM NI­CO

Ni­co var døbt Chris­ta Päf­f­gen og blev født i Tys­kland i 1938. Hun ind­led­te kar­ri­e­ren som mo­del, men fort­sat­te som sku­e­spil­ler, mu­si­ker og ro­ck­s­an­ger. Ni­co er bl.a. kendt fra Vel­vet Un­der­gro­unds de­butal­bum ’The Vel­vet Un­der­gro­und & Ni­co’. Hun med­vir­ke­de og­så i man­ge film bl.a. Fe­de­ri­co Fel­li­nis ’La Dol­ce Vi­ta’ og An­dy War­hols ’Chel­sea Girls’. Ni­co dø­de i 1988 på Ibiza.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.