67-årigs hjem ransaget for fem­te gang

BT - - NYHEDER -

EMI­LIE-SA­GEN ik­ke. Der er ik­ke no­get, som in­di­ke­rer, at der på de her to adres­ser bli­ver gemt per­so­ner.«

Den fem­te ransag­ning kom­mer i kølvan­det på, at det tid­li­ge­re med­lem af ef­ter­søg­nings­grup­pen ’For­s­vund­ne Per­so­ner’ Hel­le Fl­int­holm i BT for­tal­te, at med­lem­mer af grup­pen har fo­re­ta­get ulov­li­ge over­våg­nin­ger af en bo­li­ge­jer i Kor­sør, som de hav­de mista­enkt for at stå bag Emi­lie Mengs for­svin­den.

»Jeg fin­der plud­se­lig ud af, at man si­den au­gust må­ned har over­vå­get per­so­ner på en adres­se i Kor­sør, for­di na­bo­en men­te, at en kvin­destem­me råb­te ef­ter sin mor og på hja­elp, mens der er ble­vet hørt ban­ke- og spar­ke­ly­de,« har Hel­le Fl­int­holm tid­li­ge­re sagt til BT.

Om tip­pet til po­li­ti­et kom­mer fra den­ne grup­pe per­so­ner, som an­gi­ve­ligt har over­vå­get Finn Pe­ter­sens bo­lig, øn­ske­de Kim Kli­ver i går ik­ke at ud­ta­le sig om. NY RANSAG­NING Po­li­ti­et ransa­ge­de i går Finn Pe­ter­sens hjem for fem­te gang. Den 67-åri­ge pen­sio­nist bor på Tår­n­borg­vej, der lig­ger mel­lem Emi­lie Mengs hjem og Kor­sø Sta­tion. SIDST SET Emi­lie Meng blev sidst set søn­dag d. 10 juli kl. 4 om mor­ge­nen ved Kor­sør Sta­tion. Sto­re­ba­elts­vej Mo­tor­vej E20 Kor­sør Sta­tion Tår­n­borg­vej HJEM­MET Emi­lie Mengs hjem lig­ger i cen­trum af Kor­sør, ca. 3,5 km fra tog­sta­tio­nen, hvor hun sidst blev set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.