’ ’

BT - - DEBAT -

Dron­nin­gen tak til sag­tens und­la­de at si­ge tak, selv­om de men­ne­sker, der har gjort det, de er sat i ver­den man per­son­ligt har respekt for, at sol­da­ter­ne pas­ser for. Skul­le man va­e­re imod det? De sol­da ter, der har de­res ar­bej­de. Men er man in­der­ligt imod det, de gør, del­ta­get i krigsind­sat­sen, har gjort og me­ner, at krigsind­sat­sen er al­de­les

Jeg kan ik­ke det på de­mo­kra­tiets bud. Jeg er ska­de­lig, kan man sag­tens und­la­de at fuld­sta­en­dig enig med ma­jesta­e­ten. si­ge tak. Hun kan ta­le om sin fa­mi­li­en

ac­cep­te­re, Og det er det me­ste af Fol­ke­tin­get jo og si­ne slot­te. Men Dron­nin­gen skal

når hun går ud over og­så. Det er rig­tigt, at der var po­li­tisk ik­ke be­gyn­de at la­ve va­er­di­dom­me. ue­nig­hed, da et sna­e­vert, bor­ger­ligt Mo­nar­ken skal va­e­re den neut­ra­le,

si­ne be­fø­jel­ser fler­tal sag­de, at man godt vil­le del­ta­ge som po­li­ti­ker­ne går til, når de skal i pra­esi­dent Bush’ krig i Irak. Men det var et stort la­ve re­ge­ring. Og hun skal va­e­re he­le fol­kets dron­ning. set enigt fol­ke­ting, der send­te land­sol­da­ter til Irak. Og når sy­ste­met er der, og de pas­ser de­res dont, For da kri­gen var slut, be­slut­te­de et ka­em­pe fler­tal i skal jeg som gam­mel sur stod­der va­e­re den før­ste til Fol­ke­tin­get at sen­de en sta­bi­li­se­rings­styr­ke der­ned at ac­cep­te­re det. Men jeg kan ik­ke ac­cep­te­re, når hun un­der FN. Det glem­mer man. går ud over si­ne be­fø­jel­ser.

SOM STATSOVERHOVED SI­GER

va­e­re, man ik­ke er kom­met no­gen veg­ne i Afghanistan. Men vi gjor­de da et for­søg og gav dem en hja­el­pen­de hånd, så de kun­ne prø­ve ti år uden Ta­li­ban. Så må de selv be­stem­me, om det er det, de vil. Man si­ger, at den stør­ste for­hin­dring for at få pro­jek­tet til at lyk­kes, er den ’af­g­han­ske flå­de’ – lysty­at­cher og luksus­ski­be, der er købt af kor­rup­te po­li­ti­ke­re og højt­stå­en­de em­beds­ma­end, som har di­ri­ge­ret mil­li­ar­der af de dol­lar, der er ble­vet pum­pet i Afghanistan, til sig selv.

DET KAN GODT MAN KAN DA

ik­ke ta­ge til gen­ma­e­le. Hun ta­ger me­nin­gen ud af mun­den på os an­dre. Hun si­ger, at kri­gen i Afghanistan nok var me­re ind­vik­let, end hun tro­e­de. Vi er jo man­ge, der men­te den­gang, at det var så ind­vik­let, at man skul­le hol­de sig langt va­ek fra det. At krig var den for­ker­te til­gang. Så det er un­der ba­el­te­ste­det og un­fair over for de bor­ge­re, der ik­ke me­ner det sam­me som hen­de. Og hav­de hun sagt, at det var van­vit­tigt at del­ta­ge i Afghanistan-kri­gen, vil­le der jo bli­ve bal­la­de.

DU KAN JO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.