Nå­e­de du og­så of­fli­ne i fe­ri­en?

BT - - DEBAT -

Op i gear igen. Ho­ve­d­et til­ba­ge i ska­er­men. Nu hvor so­len el­lers li­ge har få­et ef­ter­års­fat, og det rød-gu­le løv­fald kon­kur­re­rer med den lidt me­re fal­ske far­ve på al­ver­dens nyheds­si­der. Kom du ned i fart i ef­ter­års­fe­ri­en, nå­e­de helt el­ler har du end ik­ke haft pri­vil­e­gi­et at hol­de fri?

HVAD ER PRO­BLE­MET? Jeg nå­e­de fak­tisk helt ned i et tem­po, som af­sted­kom fi­re gam­le fi­na­le­af­snit af An­tik­du­el­len på dr.dk.

MEDIEMASKINEN KOM SLET ik­ke ned i de om­drej­nin­ger, man­ge af dens ak­tø­rer hav­de sat­set el­ler hå­bet på. Ef­ter­års­fe­ri­en var na­er­mest sus­pen­de­ret for po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer og nyheds­køte­re med snu­den i DF-spo­ret ugen ud. Og dem, der måt­te ha­ve truk­ket stik­ket, har sik­kert sne­get sig til en op­da­te­ring el­ler to på no­get 4G-da­ek­ning ude i som­mer­hus­klit­ter­ne. Nej, det der er ik­ke li­ge så­dan at prak­ti­se­re. OG SELV­OM JEG un­der­vejs nå­e­de med ned i dø­sens in­den­dør­strum­me­rum, mens reg­nen og bla­e­sten for­pur­re­de al uden­dør­sak­ti­vi­tet, for­søg­te jeg mig med en smu­le be­vidst af­hol­den­hed. Nog­le ti­mer af gan­gen. Ik­ke at jeg li­ge­frem gik i hen­kog­nings­hu­mør fra fry­se­ren, men en spi­se­klar su­per­mar­ked­jord­ba­er­grød MA­RIE KRARUP til en ti’er til­sat en kvart pi­ske kun­ne og­så gø­re det. Og slum­re­ta­ep­pe med trods alt fuldt fod­bold­pro­gram i bå­de eu­ro­pa­ei­ske og na­tio­na­le liga­er. Halv hver­dag, halv fe­rie. Jeg nå­e­de fak­tisk helt ned i et tem­po, som af­sted­kom fi­re gam­le fi­na­le­af­snit af An­tik­du­el­len på dr.dk. Hvem fin­der på den slags? Frem­ra­gen­de fjern­syn. NÅ JA, HELT stil­le var der så hel­ler ik­ke. Un­ger­ne snak­ker hø­je­re og hur­ti­ge­re end Cle­ment. Mens jeg ger­ne li­ge run­der Twit­ter et par gange, fo­re­kom­mer 140 tegns kom­pri­me­ret for­mu­le­rings­ev­ne alen­langt i de­res uni­vers. Helst kun Snap­chat, for­stås. Det for­søg­te jeg fak­tisk at gø­re mig en smu­le klo­ge­re på. Igen­nem et po­dcast på Ra­dio24Syv i pro­gram­met ’Elek­tro­ni­s­ta’. Da jeg min nye vi­den for de yng­ste, gik det hver­ken va­er­re el­ler bed­re, end at jeg blev gri­net i gulv­bra­ed­der­ne, for­di jeg for­ma­ste­de mig til at ti­tu­le­re Elek­tro­ni­s­ta-stu­di­e­ga­e­sten: ’Lak­sestyk­ket’. Ham var te­e­na­ger­ne helt med på, og han hed­der ret­te­lig ’Lak­se­ryt­te­ren’, har i na­bo­la­get af 50.000 føl­ge­re på In­s­ta­gram, Kurt Las­sen, og – som jeg no­te­re­de mig – når han la­eg­ger en så­kaldt op på Snap­chat af sam­men­sat tre mi­nut­ters va­rig­hed, har han om­kring 1,5 mil­li­o­ner Hvor vildt er det li­ge. Jeg lin­ke­de ek­sem­pel­vis til et nyt DR-for­mat om gam­le klas­se­kam­me­ra­ter med Jo­hn­ny Mad­sen. Alt­så, på Fa­ce­book. 17 tom­mel­fingre på OG SÅ KUN­NE man selv­føl­ge­lig slå sig på Trump ver­sus Hil­lary, hvis man gik for fe­rie­kold i DF-skan­da­len. Den sag hol­der om­drej­nings­punkt. Apro­pos Cle­ment er jeg for la­engst stå­et af tem­poryt­te­ri­et og rå­be­ri­et i De­bat­ten, men han skal til gen­ga­eld ha­ve tom­mel­finge­ren op for net­op at brin­ge nyheds­be­a­tet helt ud af fe­ri­e­pro­por­tion. End­da søn­dag af­ten på DR2, da jeg ik­ke kun­ne nå lang­som­me­re ned end ’Nak & AEd’ og kun­sten at sky­de en knop­sva­ne i Nordtys­kland. Umid­del­bart ef­ter tog Cle­ment over i ’7 døgn med Trump og Cl­in­ton’. Ha­es­bla­e­sen­de og forta­et­tet debat på højt vi­dens­ni­veau. Tak for det. Hu hej, vi er op­pe i fart igen. Ke­vin Magnus­sen-sty­le. Skri­ver han mon i øv­rigt og i ugens løb un­der med Re­nault. . .

For­svarsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.