Ty­ske po­li­ti­ke­re vil skra­em­me vol­de­li­ge klov­ne

BT - - NYHEDER -

SKRA­EK OG RA­ED­SEL Til at be­gyn­de med var de til­sy­ne­la­den­de til­fred­se med blot at skra­em­me de­res of­re. Nu er dra­e­ber­k­lov­ne i Tys­kland of­te be­va­eb­net med ba­se­bal­l­bats og kni­ve, og an­gri­ber ufor­va­ren­de bor­ge­re li­ge­som det uhyg­ge­li­ge mas­se­fa­eno­men. Sam­ti­dig er epi­so­der­ne ble­vet me­re vol­de­li­ge. Det­te får nu ty­ske po­li­ti­ke­re til at sa­et­te hårdt mod hårdt. I Bay­ern, hvor be­va­eb­ne­de klov­ne ved fle­re til­fa­el­de har ud­løst angst og pa­nik blandt børn og voks­ne, har in­den­rigs­mi­ni­ster Jo­a­chim Her­mann få­et nok. Han lover der­for, at po­li­ti­et vil ta­ge samt­li­ge epi­so­der al­vor­ligt.

»Den slags dår­li­ge jo­kes kan få grim­me kon­se­kven­ser,« si­ger CSU-po­li­ti­ke­ren til Pas­sau­er Neue Pres­se. »Vi vil ik­ke se igen­nem fin­gre med no­get som helst, og vi vil kon­se­kvent for­føl­ge og ef­ter­for­ske hver en sag.«

Lør­dag af­ten gik en dra­e­ber­k­lovn med et ba­se­bal­l­bat til an­greb på en 30-årig mand i Du­is­burg. Kort for­in­den hav­de man­den an­råbt klov­nen, der hav­de for­s­kra­ek­ket fle­re børn. Nat­ten til fre­dag fik en 27-årig mand i Köln snit­sår i ar­men, da to klov­ne, en af dem be­va­eb­net med kniv, uden var­sel løb ind i ham og skub­be­de ham ind i en busk.

Tors­dag blev en 19-årig over­fal­det med ba­se­bal­l­bat af en dra­e­ber­k­lovn, og i Aa­chen kom en 21-årig cyk­list i we­e­ken­den til ska­de, da en klovn for­s­kra­ek­ke­de ham og for­år­sa­ge­de et cy­kel­styrt. I Bre­men over­faldt to klov­ne lør­dag en yn­gre mand, der ude­luk­ken­de und­gik at bli­ve be­stjå­let, for­di han jog si­ne over­falds­ma­end på flugt med et knyt­na­e­ve­slag. Po­li­ti­ke­re gri­ber ind Og­så i Nor­dr­he­in-West­fa­len er po­li­ti­ke­re klar til at ta­ge skrap­pe­re mid­ler i brug. »At for­sø­ge at skra­em­me li­vet af an­dre er ik­ke mor­somt. Selv hvis of­fe­ret ik­ke li­der over­last, kan der va­e­re ta­le om straf­ba­re trus­ler,« for­kla­rer del­sta­tens ju­stits­mi­ni­ster, Tho­mas Kut­schaty, til BILD. »Ale­ne der­for kan en af dis­se klov­ne få op til et års fa­engsel.«

Tysk po­li­ti ad­va­rer bor­ge­re mod at gri­be ind, hvis en dra­e­ber­k­lovn kryd­ser de­res vej. Ik­ke de­sto min­dre bør klov­ne­ne mø­des ved ver­bal mod­stand, for­kla­rer Rü­di­ger Sei­den­spin­ner, le­der af po­li­ti­be­tjen­te­nes fag­for­e­ning i Ba­den-Würt­tem­berg. »De skal ma­er­ke en vis ån­de­lig mod­stand,« si­ger Sei­den­spin­ner til Die Welt og op­for­drer bor­ge­re til at rå­be et »skrub af«.

»Vi an­ser dis­se ån­de­li­ge un­der­må­le­re for at va­e­re me­get far­li­ge,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.