Norsk mil­li­ar­da­er bag vildt ho­tel-pro­jekt

BT - - NYHEDER -

LUKSUS Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge skal slås sam­men til ét land. Så­dan prok­la­me­re­de Pet­ter Stor­da­len til­ba­ge i maj. I går var han igen i be­rø­ring med det dan­ske land, da han ik­la­edt en dan­ne­brogs-bla­zer løf­te­de slø­ret for sit nye ek­stra­va­gan­te ho­tel­pro­jekt i Dan­mark. Her for­tal­te en rød-hvid Pet­ter Stor­da­len, der ejer ho­telka­e­den Nor­dic Choi­ce Ho­tels, om sit sprit­nye og am­bi­tiø­se pro­jekt, hvor den gam­le cen­tral­post­byg­ning på Tiet­gens­ga­de ved si­den af Ho­ved­ba­ne­går­den i Kø­ben­havn skal for­vand­les til et luksus­ho­tel med 380 va­e­rel­ser.

»Da jeg hør­te, at po­st­byg­nin­gen var til salg, ta­enk­te jeg straks, at det­te kan bli­ve et første­klas­ses ho­tel. Post hand­ler jo om kom­mu­ni­ka­tion mel­lem men­ne­sker, og den­ne byg­ning er der­for det per­fek­te sted at brin­ge men­ne­sker sam­men. Der­for kan jeg godt li­de tan­ken om, at cen­tral­post­byg­nin­gen nu som en an­den Fugl Fø­niks genop­står som ho­tel,« si­ger Pet­ter Stor­da­len.

Den bram­frie nord­mand ejer al­le­re­de fle­re ho­tel­ler i bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge, men kun­ne han selv svin­ge takt­stok­ken, vil­le ho­tel­ler­ne i frem­ti­den va­e­re pla­ce­ret i ét land. De tre skan­di­na­vi­ske lan­de bur­de nem­lig la­eg­ges sam­men til ét stort land, så vi kan få me­re gen­nem­slags­kraft qua den stør­re be­folk­ning. Det fo­re­slog Pet­ter Stor­da­len i et in­ter­view med Göte­borgs-Po­sten i maj. Sam­lings­punkt til by­en Nu har han ka­stet si­ne kra­ef­ter og pen­ge i den ikoniske cen­tral­post­byg­ning i ho­ved­sta­den. Må­let er at byg­ge et overdå­digt ho­tel, der sam­ti­dig skal age­re sam­lings­punkt for ik­ke-soven­de ga­e­ster. Fle­re re­stau­ran­ter og ba­rer vil og­så bli­ve til­knyt­tet ho­tel­let, så sult­ne kø­ben­hav­ne­re og turi­ster kan få stil­let de­res be­hov.

TIRS­DAG 25. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.