Per, 75 år

BT - - NYHEDER -

kan va­e­re en pris­stig­ning, me­ner Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

»Det mest ef­fek­ti­ve er at ha­e­ve pri­ser­ne og stop­pe mar­keds­fø­rin­gen af ci­ga­ret­ter. Pris­stig­nin­gen skal va­e­re ma­er­k­bar. Jeg sy­nes, det vil­le va­e­re ri­me­ligt at ha­e­ve pri­ser­ne med 10 kr. pr. pak­ke. Det vil va­e­re et tra­ek, som kan ma­er­kes. Det er dog desva­er­re ik­ke po­pu­la­ert hos po­li­ti­ker­ne,« si­ger Ni­els Them Kja­er fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

So­ci­al­de­mo­kra­tiets Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen dog ik­ke en stør­re pris­stig­ning:

»Det må be­ro på en vur­de­ring af, hvor­dan det vil på­vir­ke mar­ke­det, men vi gjor­de brug af pris­stig­ning på to­bak, da vi sidst var i re­ge­ring.«

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Ven­stres sund­heds­ord­fø­rer Ja­ne Heit­mann. Hvor man­ge smø­ger ry­ger du om da­gen? Har du over­ve­jet at stop­pe? »Jeg er stop­pet fle­re gange, men hver gang jeg får nog­le pro­ble­mer, så ry­ger jeg i igen. Jeg har li­ge holdt et halvt års pau­se, men så dø­de min lil­le­bror, og så røg jeg på igen.«

»Jeg tror vel, at jeg ry­ger en ti styk­ker.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.