Irak for­by­der al­ko­hol i uven­tet af­stem­ning

BT - - NYHEDER -

Mens ver­dens øj­ne er ret­tet mod of­fen­si­ven ved den iraki­ske stor­by Mo­sul, har Iraks par­la­ment i Bag­dad i we­e­ken­den over­ra­sken­de ved­ta­get at for­by­de salg, im­port og pro­duk­tion af al­ko­hol. Det blev iføl­ge kil­der i par­la­men­tet først be­slut­tet i sid­ste øje­blik, at der skul­le stem­mes om et al­ko­hol­for­bud. Der­med blev mod­stan­der­ne af så­dan et til­tag ge­val­digt over­ra­sket, da det blev stemt igen­nem. Til­ha­en­ge­re af for­bud­det me­ner, at Iraks for­fat­ning ret­fa­er­dig­gør et for­bud, da der iføl­ge for­fat­nin­gen ik­ke må va­e­re love, som stri­der mod is­lam. Den mod­sat­te lejr bru­ger selv­sam­me for­fat­ning, når der skal ar­gu­men­ter på bor­det. For­fat­nin­gen ga­ran­te­rer nem­lig og­så re­li­gi­øse mi­no­ri­te­ters tra­di­tio­ner i det mus­lim­ske land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.