End­nu en sur­fer bidt af haj i Au­stra­li­en

BT - - NYHEDER -

HAJANGREB En au­stralsk sur­fer blev i går bidt i be­net af en haj. An­gre­bet er det tred­je an­greb ud for stran­de­ne ved del­sta­ten New South Wa­les på kun en må­ned, op­ly­ser au­stral­ske me­di­er. Den 36-åri­ge Ja­de Fitz­pa­tri­ck sur­fe­de ved Ca­pe Byron, der lig­ger 780 ki­lo­me­ter nord for Syd­ney, da han blev va­el­te­taf sit sur­f­bra­et af en haj, som ef­ter­lod tre dy­be sår i hans ven­stre ben. Det lyk­ke­des ham at skra­em­me haj­en va­ek og svøm­me ind til ky­sten med sit be­ska­di­ge­de sur­f­bra­et.

»Da jeg var halvvejs, be­gynd­te jeg at gå en smu­le i pa­nik, for da jeg rør­te ved mit ben, kun­ne jeg ma­er­ke, at det var smurt helt ind i blod. Jeg hav­de det som om, der var blod på mig over alt,« si­ger han til tv­sta­tio­nen Se­ven Network. For­søg med ha­j­net Del­stats­re­ge­rin­gen ven­tes nu at fo­re­slå, at der gen­nem­fø­res et prø­ve­pro­jekt i et halvt år, hvor der op­sa­et­tes ha­j­net for at fore­byg­ge an­greb langs ky­sten i den nord­li­ge del af New South Wa­les’ kyst. Den uhel­di­ge sur­fer, Ja­de Fitz­pa­tri­ck, er imod den­ne plan, da net­te­ne og­så vil va­e­re til fa­re for an­dre hav­dyr.

»Jeg vil ik­ke ha­ve, at dyr dør, blot for­di vi skal fø­le os tryg­ge,« si­ger han.

Stran­de­ne i re­gio­nen er ble­vet luk­ket i mindst et døgn ef­ter epi­so­den.

»Det me­nes, at haj­en kom op mod man­den, da han ven­te­de på en bøl­ge,« si­ger en liv­red­der fra Surf Li­fe Saving i New South Wa­les.

»Hans sur­f­bra­et tog af for an­gre­bet,« po­in­te­r­er han.

For få uger si­den svøm­me­de en haj ind i en an­den sur­fer syd for Byron Bay i Bal­li­na, hvor der i de se­ne­ste år har va­e­ret ad­skil­li­ge an­greb.

Ud af 14 upro­vo­ke­re­de hajangreb ud for del­sta­ten New South Wa­les i 2015 ske­te stør­ste­delen langs et 60 ki­lo­me­ter langt po­pu­la­ert ba­el­te fra Evans He­ad til Byron Bay.

Nog­le mod­stan­de­re af ha­j­net har sagt, at ha­jer­ne kan hol­des va­ek med lange li­ner, som lig­ger i van­d­over­fla­den med kro­ge og byt­te, som ik­ke vil ska­de an­dre fisk og dyr i ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.