Kul­tur ’Vi gla­e­der os som små børn’

BT - - KULTUR -

BT I CA­LI­FOR­NI­EN Den kvart dan­ske su­per­grup­pe Me­tal­li­ca er ak­tu­el på fle­re fron­ter. Nyt al­bum midt i novem­ber og kon­cert­tur­né med in­tet min­dre end fi­re ud­solg­te kon­cer­ter i den nye kø­ben­havn­ske Roy­al Are­na. De fin­der sted i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar. BT mød­te søn­dag trom­mesla­ger Lars Ul­rich ved en støt­te­kon­cert i San Fran­si­sco.

»Det er ska­egt at va­e­re med her. Man kan prø­ve fle­re ting af på sce­nen end nor­malt,« forta­el­ler trom­mesla­ger Lars Ul­rich om Me­tal­li­cas sa­er­li­ge op­tra­e­den på det smukt be­lig­gen­de Sho­re­li­ne Amp­hit­he­a­tre i Si­li­con Val­ley­da­len - en lil­le ti­mes kør­sel syd for San Fran­ci­sco, hjem­sted for Lars Ul­rich og Me­tal­li­ca si­den de tid­li­ge 80ere. 40 mi­nut­ters aku­stik sa­et BT mø­der den dan­ske ver­dens­mand ba­ck­s­ta­ge et par ti­mer før, han og ban­det skal op­tra­e­de med et 40 mi­nut­ters aku­stisk sa­et. Ja, aku­stisk.

Rundt om os for­be­re­der mu­sik­kory­fa­e­er som Pink Floyd-driv­kraf­ten Ro­ger Wa­ters og den yn­de­ful­de san­ge­r­in­de Norah Jo­nes sig på at en­tre­re sce­nen, mens det 83-år­ge co­un­tryi­kon Wil­lie Nel­son net­op har for­ladt den.

Nel­sons søn­ner er her og­så som mu­si­ke­re i ho­ved­navn og co­ar­ran­gør Neil Yo­ungs fortra­ef­fe­li­ge en­sem­b­le Pro­mi­se of The Re­al.

Den ene af søn­ner­ne stod net­op og­så på sce­nen i en for­ry­gen­de blu­es sam­men med far­mand, ali­as Lar­ry Da­vis-num­me­ret ’Te­xas Flood’.

Den­ne søn­dags ud­ga­ve af Brid­ge School Fo­un­da­tion Con­cert er et da ca­po til lørdagens show, som og­så bød på 22.000 ud­solg­te sa­e­der. Al­le mu­si­ker­ne stil­ler op i den go­de sags tje­ne­ste, hvor he­le over­skud­det går til Brid­ge School-fon­den, som do­ne­rer pen­ge til ar­bej­det med fy­sisk han­di­cap­pe­de og men­talt ha­em­me­de sko­lebørn.

Neil Yo­ungs eks-ko­ne Pe­gi Yo­ung op­ret­te­de fon­den i 1986 som kon­se­kvens af sam­fun­dets mang­len­de til­bud til par­rets egen han­di­cap­pe­de søn Ben. Ny ver­dens­tur­né I den se­ne­ste tid har Me­tal­li­ca el­haft fo­kus på at fa­er­dig­gø­re de­res kom­men­de al­bum, ’Hardwi­red... to Self-De­struct’, og et par da­ge for­u­de ven­ter pre­mi­e­ren på ban­dets nye ver­dens­tur­ne.

Front­mand Ja­mes Het­fi­eld har va­e­ret bort­rejst, så ban­dets aku­sti­ske for­be­re­del­ser har ik­ke va­e­ret helt op­ti­ma­le.

»I går ro­de­de vi lidt rundt i nog­le af num­re­ne. Et af dem blev end­da så ’si­dela­ens’, at vi stop­pe­de det og be­gynd­te helt for­fra igen,« er­ken­der Lars Ul­rich.

»Men publi­kum syn­tes, det var su­percool, at vi vir­ke­de men­ne­ske­li­ge. Og bag­ef­ter kom Neil Yo­ung hen til os og sag­de, at det var fedt, at vi ba­re stop­pe­de san­gen og be­gynd­te helt for­fra.«

Lidt før klok­ken 21 søn­dag af­ten stod Me­tal­li­ca at­ter på po­di­et på Sho­re­li­ne Amp­hit­he­a­tre. Som na­evnt var det ik­ke det vel­kend­te, vo­lu­mi­nø­se Me­tal­li­ca-bul­der, der ven­te­de os.

De­le af Me­tal­li­cas sang­ka­ta­log står sig dog og­så for­nemt i det nedt­o­ne­de for­mat, ik­ke mindst den fa­ste bal­la­de-hym­ne ’No­t­hing El­se Mat­ters’.

Su­per­hit­tet ’En­ter Sand­man’ blev le­ve­ret i et me­get in­nova­tivt ar­ran­ge­ment, og det nye num­mer ’Hardwi­red’ blev skub­bet godt af­sted, mens de 40 mi­nut­ter bl.a. og­så gav plads til ka­er­li­ge ko­pi­er af De­ep Purp­le og The Clash. Slut­te­ligt duk­ke­de Neil Yo­ung op med sin stem­me og gu­i­tar i en hef­tig ud­ga­ve af det gam­le Buf­fa­lo Spring­fi­eld-num­mer ’Mr. Soul’. Helt uden plud­se­li­ge af­bry­del­ser. Hef­ti­ge ud­ga­ver Umid­del­bart før hav­de Ro­ger Wa­ters spil­let ny­de­li­ge, nøg­ne ver­sio­ner af Pink Floyd-klas­si­ke­re som ’Wish You We­re He­re’ og ’Emily Yo­ung’ (sidst­na­evn­te i fin du­et med Neil Yo­ung), mens Wil­lie Nel­son lod den ae­r­keau­ten­ti­ske co­un­try-stem­ning smel­te smukt sam­men med in­di­an sum­mer­sol­strå­ler­ne henover det na­turs­køn­ne om­rå­de. ’On The Ro­ad Again’ var frem­ra­gen­de, og den gam­le mand med cow­boyhat­ten stjal na­er­mest he­le showet.

I mor­gen ind­le­der Lars Ul­rich og Me­tal­li­ca de­res nye ver­dens­tur­né i Pu­er­to Ri­co. Og så skal der igen fy­res helt op un­der de­ci­be­le­ne. Ban­dets nye al­bum er et hård­ført og vel­kom­ment ener­gi-boost til sa­et­lis­ten, og Lars Ul­rich ma­er­ker en ny ta­en­ding i ban­det.

»Ja, det bli­ver ge­ni­alt, og vi går og gla­e­der os som små børn til den tur­né,« si­ger Lars Ul­rich, in­den han smut­ter ind i ban­dets om­kla­ed­nings­rum for at hi­ve fat i stik­ker­ne og for­be­re­de af­te­nens aku­sti­ske ind­sats. En glad dreng Og trods sit fyl­di­ge, grå fuldska­eg, så lig­ner den 53-åri­ge dan­sker sta­dig­va­ek en glad dreng.

Det vil­le og­så va­e­re en skam an­det, når nu man li­ge har fy­ret den af med Neil Yo­ung og al­le de an­dre.

Me­tal­li­ca ud­gi­ver de­res nye al­bum - og det før­ste i ot­te år ’Hardwi­red .... to Self-De­struct’ fre­dag den 18. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.