Kulørt bog­mand bli­ver vok­sen

BT - - NAVNE -

60 ÅR I DAG En­gang til­hør­te Pe­ter As­schen­feldt, der fyl­der 60 i dag, det kø­ben­havn­ske jet­set og var en af den kulør­te pres­ses ynd­lings­of­re. As­schen­feldt var no­get så ny­de­ligt som for­la­eg­ger, men skab­te sig en for­mue og solg­te livsva­er­ket As­schen­feldts For­lag til Eg­mont, mens alt var godt før fi­nanskri­sen. Det bi­drog til Pe­ter As­schen­feldts be­røm­mel­se, da han dan­ne­de par og fik barn med Maria Hir­se, kendt num­mer-pi­ge fra tv-pro­gram­met ’Lyk­ke­hju­let’ og si­den va­ert i tv-quizpro­gram­mer. Da for­hol­det brast, fort­sat­te pres­sen med at fin­de rig­man­den i sel­skab med for­skel­li­ge yn­gre kvin­der, og kø­ben­hav­ne­re kun­ne få et glimt af ham i godt sel­skab på re­stau­rant Vi­ctor.

Pe­ter As­schen­feldt sam­ar­bej­de­de i en år­ra­ek­ke med Eg­mont om ud­gi­vel­se af kupon­ha­ef­ter med an­non­cer samt mu­sik- og vi­deo­klub­ber. Ind­til det gik galt Med pen­ge­ne fra for­lags­sal­get ka­ste­de han sig – li­ge­som man­ge an­dre med pen­ge på lom­men – ud i ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger i fo­re­stil­lin­gen om, at pri­ser­ne kun kun­ne gå én vej, nem­lig opad. Ind­til det gik galt.

I 2007 hav­de hans hol­dings­el­skab en egen­ka­pi­tal på fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kr., men si­den er det gå­et ned ad bak­ke. I 2012 var han ta­et på kon­kurs med fir­ma­et Pe­ter As­schen­feldt A/S, men blev red­det og un­der­lagt skrap­pe krav i en kre­di­to­raf­ta­le. Tab­te i Tys­kland og Eng­land I for­å­ret kom der regn­sk­ab­stal fra sel­ska­bet Pe­ter As­schen­feldts Nye For­lag, som vi­ste et un­der­skud på 11 mio. kr.

Den kulør­te bog­mands tab stam­mer isaer fra ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger i Tys­kland og Eng­land – ejen­dom­me, som er købt gen­nem kom­man­dit­sel­ska­ber, hvor ejer­ne ha­ef­ter so­li­da­risk for hin­an­den. Kan en del­ta­ger ik­ke be­ta­le, må part­ner­ne sam­le reg­nin­gen op.

De se­ne­re år har pra­e­ste­søn­nen Pe­ter As­schen­feldt holdt lav pro­fil i of­fent­lig­he­den, selv om han fort­sat kan gø­re sig ga­el­den­de i pres­sen. Se­ne­st da han køb­te en stor lej­lig­hed i Kø­ben­havn til 14,5 mio.kr. trods tab i si­ne virksomheder.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.