Dollar­berg

BT - - SPORTEN -

KA-TJING Dan­ske­rens til­va­e­rel­se er med an­dre ord lu­kra­tiv. Og­så øko­no­misk.

Bag Kas­per Dol­berg står den dan­ske agent Jens St­ef­fen­sen. I maj sik­re­de han nu 19-åri­ge Kas­per Dol­berg en fe­mårig kon­trakt­for­la­en­gel­se, der veks­le­de an­gri­be­rens ung­dom­s­kon­trakt med en se­ni­o­r­kon­trakt. En pra­e­sta­tions­ba­se­ret af­ta­le, som Kas­per Dol­berg med sin øje­blik­ke­li­ge spil­le­tid og må­l­form ny­der sa­er­de­les godt af.

»Når han spil­ler, som han gør i øje­blik­ket, er det en guld­kon­trakt. Der er ta­get høj­de for det he­le, så han har en vir­ke­lig god kon­trakt,« si­ger Jens St­ef­fen­sen til BT. Kal­des ’Den nye Ibra­him­ovic’ Med Kas­per Dol­bergs øje­blik­ke­li­ge suc­ces, der søn­dag fik end­nu et skub med en ge­ni­al scor­ing i topop­gø­ret og ar­vefjen­de­op­gø­ret ’De Klas­sie­ker’ mod Fey­eno­ord, sti­ger in­teres­sen for dan­ske­ren, der i se­ne­ste ud­ga­ve af det sto­re hol­land­ske fod­bold­ma­ga­sin, Vo­et­bal In­ter­na­tio­nal, kal­des ’Den nye Ibra­him­ovic’. Po­ten­ti­a­let har Ajax va­e­ret op­ma­er­k­som på la­en­ge, og der­for strak­te klub­ben sig langt, da man i for­å­ret bandt den tid­li­ge­re Sil­ke­borg-spil­ler på en fe­mårig kon­trakt. Her hop­pe­de dan­ske­ren op i den sjove en­de af løn­hie­rar­ki­et i Ajax, hvor man ifø­le BTs op­lys­nin­ger ope­re­rer med et løn­loft på ca. 7,5 mio. kr.

»Vi har he­le ti­den haft på for­nem­mel­sen, at han kan be­gå sig blandt de al­ler­bed­ste, og det har vi ta­get høj­de for i vo­res kon­trakt­for­hand­lin­ger. Han er i hvert fald blandt de bedst pla­ce­re­de,« si­ger Jens St­ef­fen­sen uden at vil­le for­hol­de sig kon­kret til dan­ske­rens løn.

Men selv om Kas­per Dol­bergs nye kon­trakt al­le­re­de er ind­brin­gen­de, be­hø­ver det ik­ke stop­pe her. Med sil­ke­bor­gen­se­rens nu­va­e­ren­de må­l­form og ko­me­t­ag­ti­ge ud­vik­ling, står Dol­berg-lej­ren al­le­re­de med go­de kort i for­hold til at sco­re sig en ny af­ta­le, der vil sa­et­te yder­li­ge­re en fed streg un­der, at Kas­per Dol­berg er man­den, der sat­ses på i Ajax.

»Alt er mu­ligt. Den kan godt bli­ve for­ny­et al­le­re­de nu til en an­den grund­løn,« si­ger Jens St­ef­fen­sen, der dog un­der­stre­ger, at der ik­ke er no­gen di­a­log i gang ved­rø­ren­de en ny og for­bed­ret af­ta­le – end­nu.

I ste­det gør han det klart, at Kas­per Dol­berg – trods in­ter­es­se ude­fra – ik­ke skal no­gen ste­der. Han skal bli­ve og ud­vik­le sig i Ajax:

»Der er hen­ven­del­ser på ham he­le ti­den nu, men vi la­ve­de en fe­mårig af­ta­le for at gi­ve ham tid til at vok­se, og Ajax er et rig­tig godt sted at vok­se. Han skal ik­ke smi­des ud i et el­ler an­det dumt med Re­al Madrid, FC Bar­ce­lo­na el­ler Manchester Uni­ted. Han skal ha­ve lov til at bli­ve bed­re og bed­re, og så skal hans tid nok kom­me. In­gen tvivl om det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.