LIV­RED­DER

BT - - SPORTEN -

RED­NINGS­AK­TION kr. ved teg­ning på til­del­te Teg­nings­ret­ter, 29,6 mio. kr.«

BT var i går i kon­takt med Jan Bech An­der­sen. Men det var ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra rig­man­den.

Men i et in­ter­view med Brønd­bys egen hjem­mesi­de be­kra­ef­ter Jan Bech An­der­sen, at han vil in­ve­ste­re et nyt to­cif­ret mil­li­onbe­løb i su­per­liga­klub­ben.

»Når jeg in­ve­ste­rer i Brøndby IF, er det, for­di jeg øn­sker, hvad der er bedst for klub­ben, og at gø­re mit til at få den­ne fan­ta­sti­ske klub til at re­a­li­se­re sit ka­em­pe­sto­re po­ten­ti­a­le, så­le­des at klub­ben og­så om 25, 50, ja, 100 år, fort­sat er en del af den ab­so­lut­te top i dansk og skan­di­na­visk fod­bold,« forta­el­ler han. Lang­sig­tet Jan Bech An­der­sen var tid­li­ge­re bå­de sto­rak­tio­na­er og be­sty­rel­ses­for­mand i Brøndby. Men han måt­te tid­li­ge­re i år for­la­de po­sten som for­mand. Det ske­te ef­ter en skan­da­lesag, hvor han blev af­slø­ret i at ha­ve skre­vet sa­er­de­les kri­ti­ske kom­men­ta­rer om den da­va­e­ren­de ch­eftra­e­ner Tho­mas Frank på et in­ter­net­forum un­der ali­a­set ’Oscar’.

Selv­om Jan Bech An­der­sen nu gen­nem fle­re år har po­stet pen­ge i Brøndby, tror han fast på, at in­ve­ste­rin­gen vil vi­se sig at bli­ve god ude i frem­ti­den.

»Bå­de på og uden for ba­nen har vi i den­ne sa­e­son så­le­des al­le­re­de set de før­ste re­sul­ta­ter af stra­te­gi­en, og der­for har jeg hel­ler ik­ke tø­vet med at stil­le en ga­ran­ti i emis­sio­nen, da jeg me­ner, at stra­te­gi­en er lang­sig­tet og va­er­di­ska­ben­de,« si­ger Jan Bech An­der­sen til hjem­mesi­den.

for­ven­ter, at klub­bens i gang­va­e­ren­de stra­te­gi vil gø­re Brøndby til en li­ge­va­eg­tig øko­no­misk for­ret­ning se­ne­st i 2019 klub­bens kom­men­de ak­tie­e­mis­sion kan ge­ne­re­re i alt 140 mio. kr. ejer før emis­sio­nen 26,47 pro­cent af ak­tier­ne i Brøndby

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.