Bar­be­ret

BT - - SPORTEN -

»Jeg har sagt til gut­ter­ne, at vi bli­ver nødt til at ta­le om den, for man kan ik­ke gem­me den va­ek i det ba­ge­ste hjør­ne af et mørkt lo­ka­le og al­drig an­er­ken­de dens ek­si­stens. Det er så­dan, dår­li­ge ting sni­ger sig ind. By­en har ven­tet på det­te i lang, lang tid. Af for­skel­li­ge år­sa­ger – en ged el­ler en sort kat – er det ba­re ik­ke lyk­ke­des. Men vi har talt om, at vi ger­ne vil va­e­re hol­det, der vin­der en Wor­ld Se­ri­es for Cubs,« sag­de pit­cher Jon Le­ster til New York Ti­mes, in­den hol­det trå­d­te ind i det­te års slut­spil.

Der­for var gla­e­den hos Cubs­fan­se­ne og­så stor, da bil­let­ten til Wor­ld Se­ri­es kom i hus nat­ten til søn­dag dansk tid. Sku­e­spil­ler Bill Mur­ray, der fle­re gange har iført sig en T-shirt med or­de­ne

som en an­den ‘Go­at­bu­ster’, gra­ed som pi­sket. Pearl Jam-for­san­ger Ed­die Ved­der blev over­da­en­get med øl i om­kla­ed­nings­rum­met, hvor han fe­ste­de med spil­ler­ne ef­ter kam­pen.

Sam­men med an­dre pro­mi­nen­te Cubs-til­ha­en­ge­re som pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton og før­ste­da­me Mi­chel­le Oba­ma, hvis mand, pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, hol­der med lo­kal­ri­va­ler­ne fra Chi­ca­go Whi­te Sox, er Ved­der nu kun fi­re sej­re fra at se sin sang om Cubs, hvor om­kva­e­det ly­der ‘en dag går vi he­le vej­en’, gå i op­fyl­del­se.

Selv om for­ban­del­sen gør pres­set på Cubs over­na­tur­ligt stort, er Jon Le­ster fortrøst­nings­fuld:

»Det er den vir­ke­lig­hed, vi er op­pe imod. Det er hol­dets hi­sto­rie. Men hi­sto­ri­en bli­ver jo skre­vet om he­le ti­den.« sag­de Cubs-pit­che­ren for ny­lig til New York Ti­mes.

Hvis Jon Lesters op­ti­mis­me ud­mønt­er sig i en Wor­ld Se­ri­es-sejr, vil Cubs-fans en­de­lig ef­ter 71 år kun­ne si­ge: Så er den ged bar­be­ret. WOR­LD SE­RI­ES WOR­LD SE­RI­ES ER DE TO HOLD,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.