Ik­ke spor (L)Eg­gert

BT - - SPORTEN -

EM-KVA­LI­FI­KA­TION Da land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son tid­li­ge­re på må­ne­den udt­og sin før­ste trup ef­ter OL-tri­um­fen i Rio, var der gen­syn med An­ders Eg­gert. Men i går måt­te den 34-åri­ge fløj­spil­ler gi­ve land­stra­e­ne­ren be­sked om, at han al­li­ge­vel ik­ke gør co­me­ba­ck i rødt og hvidt. Der­med er han og­så ude af bil­le­det til ja­nu­ars VM-slut­run­de. »Det sid­ste år har va­e­ret me­re tur­bu­lent end tid­li­ge­re. Jeg har he­le ti­den va­e­ret på vip­pen i for­hold til ska­der. Jeg sy­nes ik­ke, at det er sjovt at spil­le og ik­ke va­e­re på hund­re­de pro­cent. Nok er nok, og hvis jeg skal fin­de en pau­se et sted, er det lands­hol­det, som jeg er nødt til at mel­de fra til,« kon­sta­te­rer Eg­gert.

Dan­ske­ren spil­ler sin sid­ste sa­e­son i Flens­burg-Han­dewitt, in­den han na­e­ste som­mer ven­der hjem til dansk hånd­bold og spil­le for Skjern.

»Jeg hav­de ger­ne set, at jeg kun­ne kla­re det her, men det kan jeg ik­ke. Jeg har få­et en god start på sa­e­so­nen, men ef­ter to ude­kam­pe i tra­ek med lange bus­rej­ser kan jeg ma­er­ke, at det ik­ke går. Og det ene­ste, jeg for­try­der, er, at jeg ik­ke kun­ne si­ge det til Gud­mun­dur no­get før,« fast­slår ve­te­ra­nen, som ik­ke vil ude­luk­ke, at han er lands­holds­klar igen til na­e­ste sa­e­son. Mu­lig re­tur »Hånd­bol­den fyl­der for­ment­lig min­dre, når jeg kom­mer til Skjern, og så kan jeg igen få me­re over­skud. Men det kan va­e­re, at land­stra­e­ne­ren vil sat­se på de un­ge i ste­det. Jeg sy­nes, at det er hårdt at mel­de af­bud, og det er med ve­mod, for det kan va­e­re at jeg har spil­let min sid­ste kamp. Og det gør ondt, for det har va­e­ret et fedt hold at va­e­re med på, bå­de på ba­nen og uden­for.«

Gud­munds­son er­ken­der, at Eg­gerts af­bud kom bag på ham.

»Jeg blev no­get over­ra­sket, og jeg blev selv­føl­ge­lig ked af det. Han fø­ler sig pres­set af sin klub. Men jeg må ac­cep­te­re det, og jeg respek­te­rer hans hold­ning. Der kom­mer en ny ven­stre fløj, og så må vi ar­bej­de med det,« si­ger Gud­munds­son, som på ven­stre­fløj­en og­så må se bort fra Casper U. Mor­ten­sen, der er ska­det i øje­blik­ket. Men selv­om Eg­gert til na­e­ste år bli­ver 35, og land­stra­e­ne­ren i mel­lem­ti­den kan kø­re nye spil­le­re ind på plad­sen, op­gi­ver han ik­ke de­fi­ni­tivt ve­te­ra­nen.

»Jeg vil ik­ke ude­luk­ke no­get som helst. Men selv­føl­ge­lig får Magnus Lan­din og Magnus Bram­m­ing, som har gjort det me­get godt Streg­spil­le­re: Hen­rik Toft Han­sen, SG Flens­burg-Han­dewitt Jes­per Nød­des­bo, FC Bar­ce­lo­na René Toft Han­sen, THW Ki­el Si­mon Hald Jen­sen, Aal­borg Hånd­bold Jeg blev no­get over­ra­sket, og jeg blev selv­føl­ge­lig ked af det Gud­mun­dur Gud­munds­son om An­ders Eg­gerts ska­de i den dan­ske liga, nu nog­le fan­ta­sti­ske mu­lig­he­der for at vi­se sig på lands­hol­det,« kon­sta­te­rer isla­en­din­gen. Dan­mark mø­der Hol­land og Let­land i to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe i be­gyn­del­sen af novem­ber. Bag­spil­le­re: Mor­ten Ol­sen, TSV Han­nover-Burg­dorf Mads Mensah Lar­sen, Rhe­in-Neck­ar Löwen Mik­kel Han­sen, PSG Pa­ris Mi­cha­el Dam­gaard, SC Mag­de­burg Hen­rik Møl­l­gaard, PSG Pa­ris Las­se An­der­s­son, FC Bar­ce­lo­na Kas­per Søn­der­gaard, Skjern Hånd­bold Ni­clas Kir­ke­løk­ke, GOG

Las­se Svan Han­sen, SG Flens­burg-Han­dewitt Magnus Bram­m­ing, TTH Holste­bro Magnus Lan­din, KIF Kol­ding Kø­ben­havn Hans Lind­berg, Fü­ch­se Ber­lin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.