Kjeld­sen klar til at ero­bre USA

BT - - SPORTEN -

AM­BI­TIO­NER sta­dig for lil­le og slår sta­dig for kort. Men det er jo vildt fedt, og det gla­e­der jeg mig til at ud­for­dre,« si­ger den 41-åri­ge dan­sker.

Pla­nen er, at han vil spil­le om­kring 20 tur­ne­rin­ger i USA i 2017.

Med sig har han en god cad­die, som ken­der de ame­ri­kan­ske ba­ner.

»Alistair (Mat­he­son, red.) gik jo cad­die for Geoff Ogilvy i USA i 13 år, og han har la­vet en su­per god li­ste for mig, hvor han har ran­ge­ret tur­ne­rin­ger­ne i for­hold til, hvil­ke der pas­ser godt og min­dre godt til mig.«

»Det er til hja­elp, når jeg plan­la­eg­ger min sa­e­son og ik­ke har no­gen som helst idé om, hvor­vidt jeg skal va­el­ge den ene tur­ne­ring frem for den an­den. Det er rig­tig fedt at ha­ve det.«

»Sam­ti­dig fø­ler jeg det som en ka­em­pe styr­ke, at Alistair ken­der mil­jø­et, ba­ner­ne, spil­ler­ne og cad­di­er­ne der­ov­re. Så når vi er der­ov­re, er han på hjem­me­ba­ne, og det gi­ver mig en tryg­hed, at vi ik­ke beg­ge er på dybt vand,« si­ger Sø­ren Kjeld­sen. Bed­re end no­gen­sin­de Han fø­ler sig ik­ke af­skra­ek­ket af hver­ken ba­ne­de­sign, frem­me­de gra­es­sor­ter el­ler af­stan­de til Dan­mark. For man­ge af de ud­for­drin­ger fin­des og­så i de tur­ne­rin­ger i Asi­en og Syd­afri­ka, som er del af Eu­ro­pe­an Tour. »Alt i alt har jeg sva­ert ved at få øje på, hvor­for det skul­le va­e­re så me­get an­der­le­des i USA, og jeg vil da si­ge, at jeg trods alt har holdt mit kort der­ov­re på 12 tur­ne­rin­ger i år - og dem, jeg har kon­kur­re­ret imod, har spil­let 25. Jeg be­gyn­der ik­ke helt fra nul.« »Det kan så godt va­e­re, at det bli­ver hår­de­re at skul­le fly­ve over At­lan­ten he­le ti­den. Det kor­te af det lange er dog sta­dig, at jeg bra­en­der helt sinds­sygt me­get for at kom­me til USA, og dét kom­mer til at dri­ve va­er­ket.«

»Jeg sy­nes, at jeg al­drig har va­e­ret så god, som jeg er nu. Jeg har haft det sto­re dyk (i 2014, red.), hvor jeg hav­de det rig­tig sva­ert, og jeg er kom­met mig oven på det. Så den der frygt for, at jeg kan lø­be ind i et pro­blem, som kan va­e­re sva­ert at ta­ck­le, har jeg ik­ke me­re.«

»Jeg har stå­et og stir­ret ind i det sor­te hul, og da var det isaer min dri­ving, som var pro­ble­met. Da jeg vandt Irish Open sid­ste år på de sid­ste ni hul­ler, var min dri­ving den sta­er­ke­ste del af mit spil over­ho­ve­det.«

»Der­for fø­ler jeg på al­le mu­li­ge må­der, at jeg er bed­re, end jeg no­gen­sin­de har va­e­ret.« Jeg sy­nes, at jeg al­drig har va­e­ret så god, som jeg er nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.