3,55

BT - - SPORTEN -

Ef­ter den flot­te start i Su­per­liga­en, sa­et­ter Lyng­by nu alt ind på suc­ces i Su­per­liga­en. Der­for kom­mer man til den­ne kamp uden en ene­ste af de nor­ma­le star­te­re, og selv om re­ser­ver­ne selv­føl­ge­lig sta­dig er bed­re end Kjel­lerups nor­ma­le star­te­re, gør det i sa­gens na­tur op­gø­ret me­re åbent end det el­lers vil­le va­e­re. Vi har tid­li­ge­re i den­ne run­de set, at for­skel­len på 2. di­vi­sion og Su­per­liga­en ik­ke er så stor, når hol­de­ne fra sidst­na­evn­te spa­rer spil­le­re - se ba­re HIK og B 93, som ik­ke tab­te i or­di­na­er tid til hen­holds­vis Ran­ders og Es­b­jerg. Flot va­er­di på 1X.

Od­dset er fun­det hos Cas­hPo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.