Ska­det? 341.000 kr., tak!

BT - - SPORTEN -

DYR SUC­CES

I går kom det frem, at den dan­ske ten­nis­dar­ling desva­er­re er ble­vet ska­det i sin høj­re fod, hvor­for hun har meldt af­bud til tur­ne­rin­gen. Og det ko­ster en bø­de. Så­le­des skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­ta­le en bø­de på 50.000 dol­lars, sva­ren­de til 341.000 kro­ner, til det kvin­de­li­ge ten­nis­for­bund, WTA, for ik­ke at duk­ke op til tur­ne­rin­gen. Kan slip­pe uden om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is far og tra­e­ner, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, be­kra­ef­ter over­for DR Sporten, at de har ta­enkt sig at be­ta­le bø­den.

Sa­e­son­fi­na­len i Zhuhai er en in­vi­ta­tions­tur­ne­ring, hvor de 12 bed­ste spil­le­re, der ik­ke er blandt de ot­te bed­ste spil­le­re til ’den sto­re sa­e­son­fi­na­le’, spil­ler.

Den­ne in­vi­ta­tions­tur­ne­ring er spil­ler­ne for­plig­tet til at del­ta­ge i, og det er der­for, at Woz­ni­a­cki får en bø­de for at mel­de af­bud, hvil­ket hun kun­ne ha­ve tak­ket nej til.

I ste­det skul­le hun så ha­ve del­ta­get i to da­ges re­k­la­me­ar­bej­de for WTA, men det har de alt­så valgt at tak­ke nej til, skri­ver DR Sporten.

Selv­om bø­den gi­vet­vis vir­ker stor, så har Woz­ni­a­cki dog ik­ke de sto­re pro­ble­mer med at be­ta­le den ef­ter den se­ne­ste suc­ces.

Så­le­des har hun i ren og ska­er pra­e­mie­pen­ge tjent 5,9 mil­li­o­ner kro­ner for se­mi­fi­na­len i US Open, mens de ny­lig tur­ne­rings­ej­re i Tokyo og Hong Kong har ind­bragt Woz­ni­a­cki hen­holds­vis 313.000 og 293.000 kro­ner. Op på ver­dens­rang­li­sten Woz­ni­a­ck­is lav­punkt på ver­dens­rag­li­sten var før US Open, hvor hun 29. au­gust lå num­mer 74.

Si­den da er hun kun ryk­ket frem og til trods for, at hun i sid­ste uges tur­ne­ring i Luxem­bourg måt­te tra­ek­ke sig in­den kvart­fi­na­len med syg­dom, så kun­ne hun gla­e­de sig over den nye ver­dens­rang­li­ste, der ud­kom i går.

Her er Woz­ni­a­cki ryk­ket fra num­mer 17 til num­mer 16. Det er ik­ke ba­re en pla­ce­ring, der gi­ver hen­de ad­gang til ’den lil­le sa­e­son­fi­na­le’ i na­e­ste uge, det gi­ver og­så op­mun­tren­de ud­sig­ter for sa­e­son­star­ten 2017.

Fast­hol­der Woz­ni­a­cki sin 16. plads frem mod Au­stra­li­an Open i ja­nu­ar, vil hun va­e­re i den bed­ste halv­del af de 32 se­e­de­de spil­le­re.

Det vil be­ty­de, at hun ik­ke vil kun­ne mø­de en hø­je­re ran­ge­ret spil­ler før fjer­de run­de.

I Au­stra­li­en Open er der så­le­des og­så mu­lig­hed for end­nu me­re frem­gang på ver­dens­rang­li­sten, da den 26-åri­ge dan­sker tab­te i før­ste run­de af tur­ne­rin­gen sid­ste år og der­for har få po­int at for­sva­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.