Mar­gret­he støt­ter far­vel til Scha­ck­en­borg

For før­ste gang ud­ta­ler Dron­nin­gen sig om prins Jo­a­chims salg af det søn­derjyske slot

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

På trods af at dron­ning Mar­gret­he godt ved, at det var en upo­pu­la­er be­slut­ning, hen­des yng­ste søn tog i som­me­ren 2015, da Jo­a­chim med­del­te, at han hav­de solgt Scha­ck­en­borg Slot til en fond for 100 mio. kr., så bak­ker hun op om be­slut­nin­gen om at sa­el­ge. Op­bak­nin­gen fra mor var der, da prins Jo­a­chim i som­me­ren 2015 lod bom­ben sprin­ge om, at han hav­de solgt Scha­ck­en­borg Slot og i ste­det flyt­te­de til København sam­men med prin­ses­se Ma­rie.

Men den kongelige be­slut­ning om at sa­el­ge til en fond for 100 mio. kro­ner skul­le vi­se sig at bli­ve vold­somt upo­pu­la­er, selv­om Jo­a­chim selv skød 13 mio. kro­ner ind i fon­den. Pen­ge, han og Ale­xan­dra modt­og i fol­ke­ga­ve ved de­res bryl­lup.

I bo­gen ’De dy­be­ste rød­der - Dron­ning Mar­gret­he forta­el­ler om Dan­mark og dan­sker­ne’ for­hol­der Dron­nin­gen sig for før­ste gang til søn­nens be­slut­ning om at for­la­de land­brugs­li­vet i den søn­derjyske muld til for­del for et liv i et stort pragt­pa­lae i Klam­pen­borg.

Den­gang var den of­fi­ci­el­le for­kla­ring, at det pri­ma­ert var af fa­mi­lie­hen­syn, prin­sen for­lod Scha­ck­en­borg Slot.

Van­ske­ligt at dri­ve

I bo­gen be­skri­ves det, at Dron­nin­gen vid­ste, be­slut­nin­gen ik­ke var po­pu­la­er, men at hun bak­ker den op, for­di den var nød­ven­dig.

»Det blev me­get van­ske­ligt at dri­ve det, og min søn kan ik­ke va­e­re 100 pro­cent land­mand, selv­om han vil­le. Han har si­ne for­plig­tel­ser som en del af kon­ge­fa­mi­li­en, og det skal han ha­ve. Det blev for kom­pli­ce­ret. Men han fø­ler sig me­get knyt­tet til Søn­derjyl­land, og bør­ne­ne har et na­ert til­hørs­for­hold til om­rå­det. De kom­mer der fort­sat, og når de er der, så er de der vir­ke­lig,« for­sva­rer Dron­nin­gen i bo­gen sin søn.

Da Jo­a­chim solg­te Scha­ck­en­borg til ’Scha­ck­en­borg Fon­den’, der blev stif­tet af fa­mi­li­er­ne bag Dan­foss, Le­go og Ec­co - al­le na­e­re ven­ner af kon­ge­fa­mi­li­en - skaf­fe­de han sig med et snup­tag af med en ga­eld på 42 mio. kro­ner.

Og hvor slot­tet før kun hav­de gi­vet rø­de tal på prin­sens kon­to, stod der nu et så højt be­løb i sor­te tal, at Jo­a­chim i slut­nin­gen af 2015 er­hver­ve­de sig pragt­pa­la­e­et Emi­liekil­de for 34,5 mio. kr.

Il­lu­sio­ner og am­bi­tio­ner

Sam­ti­dig kom han og Ma­rie til at bo ta­et på Jo­a­chims ae­ld­ste søn­ner, prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix, som den­gang bo­e­de med de­res mor på Øster­bro.

For ny­lig har Jo­a­chim selv for før­ste gang i et in­ter­view med Bør­sen er­kendt, at han nok skul­le ha­ve solgt Scha­ck­en­borg tid­li­ge­re, end han gjor­de. For selv­om be­slut­nin­gen hav­de va­e­ret sva­er at tra­ef­fe, hav­de slot­tet med åre­ne ud­vik­let sig til at bli­ve til ’kviks­and’ bå­de for for­ret­nin­gen og fa­mi­li­en.

»Må­ske skul­le jeg ha­ve gjort op no­get før: Står det her mål med vir­ke­lig­he­den? Er der hold i det her?« ly­der det ae­r­ligt til Bør­sen fra den nu for­hen­va­e­ren­de land­brugs­prins, der i dag ar­bej­der som sa­er­lig sag­kyn­dig i for­sva­ret. Et job, han har va­re­ta­get si­den novem­ber.

»Det var et op­gør med eg­ne am­bi­tio­ner og il­lu­sio­ner, at det, man egent­lig hav­de sat sig for skul­le va­e­re ens livs­ger­ning og renom­mé, ik­ke ba­re skul­le ta­ges op til re­vi­sion, men fak­tisk og­så aen­dres. Det var at stå an­sigt til an­sigt med en vir­ke­lig­hed, som de fa­er­re­ste må­ske var helt klar over,« som han for­tal­te til Bør­sen.

Min søn kan ik­ke va­e­re 100 pro­cent land­mand, selv­om han vil­le. Han har si­ne for­plig­tel­ser som en del af kon­ge­fa­mi­li­en. Det blev for kom­pli­ce­ret Dron­ning Mar­gret­he

FO­TO: THO­MAS LEKFELDT

Da prins Jo­a­chim flyt­te­de til København sam­men med prin­ses­se Ma­rie og bør­ne­ne, ske­te det med fuld op­bak­ning fra dron­ning Mar­gret­he.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.