OLIGLÅNET

LÅN 2 FI­RE GO­DE RÅD

BT - - NYHEDER -

Når du vil om­la­eg­ge Når du har Det er vig­tigt, Li­ge nu er -82.000 kr.

Mdl. ydel­se før skat Mdl. ydel­se ef­ter skat Mdl. af­drag Ho­ved­stol Kon­tantre­st­ga­eld Omk. tjent hjem (inkl. kurstab) Omk. tjent hjem (eks­kl. kurstab) Net­toy­del­se i lå­nets lø­be­tid Du over­ve­jer at om­la­eg­ge dit re­al­kre­dit­lån, men du er i tvivl om, hvad de før­ste tra­ek er. Bri­an Stjern­holm, bo­li­gø­ko­no­misk eks­pert og part­ner hos Uvil­di­ge. dk, gi­ver dig her fi­re go­de råd.

dit lån, skal du først og frem­mest sø­ge rå­d­giv­ning et sted. Det kan va­e­re hos din egen bank el­ler hos en kon­kur­rent. Det er al­tid en god idé at un­der­sø­ge mar­ke­det først og ik­ke ta­ge det før­ste og bed­ste til­bud, du måt­te få.

un­der­søgt de bed­ste til­bud på mar­ke­det, er det en god idé at ha­ve to til tre go­de råd på hån­den, in­den du be­stem­mer dig. Hvor får jeg de bil­lig­ste ge­by­rer og bi­drags­sat­ser?

at du har over­blik over din øko­no­mi – så er du al­tid bedre stil­let i en for­hand­lings­si­tu­a­tion. Va­er op­ma­er­k­som på, at vis­se re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter kra­e­ver, at du har bank sam­me sted.

der stor kon­kur­ren­ce på re­al­kre­dit­mar­ke­det, og det be­ty­der, at en del in­sti­tut­ter til­by­der ra­bat­ter ved om­la­eg­ning af lån. Hvis du får stør­re ra­bat­ter hos en kon­kur­re­ren­de bank end hos din egen, så spørg din bank­rå­d­gi­ver, om de kan kom­me op med et bedre til­bud, der mat­cher. Selv­om der er stan­dard­pris på re­al­kre­dit­lån, er de of­test til for­hand­ling. En om­la­eg­ning af et fast­for­ren­tet lån på 3 pro­cent til et til­sva­ren­de på 2 pro­cent med kurs 98. Rest­lø­be­ti­den er sat til 27 år. Be­reg­nin­ger­ne vi­ser om­kost­nin­ger ved en om­la­eg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.