Check­en bli­ver lagt i skuf­fen til nytår

BT - - NYHEDER -

En­gang blev der ind­løst me­re end 200 mil­li­o­ner af slagsen i Dan­mark om året, men check­en er ble­vet af­løst af hur­ti­ge­re og smar­te­re be­ta­lings­for­mer.

Der­for har ban­ker­ne fra nytår be­slut­tet at op­si­ge det check­sam­ar­bej­de, der hidtil har gjort det mu­ligt at ha­e­ve hvil­ken som helst check i din egen bank.

Fra nytår kan man der­for kun ind­lø­se checks i det pen­ge­in­sti­tut, der har ud­stedt dem, og der­med vil check­en for­ment­lig li­de en stil­le død.

Og det be­hø­ver vi ik­ke va­e­re ke­de af, me­ner for­bru­ge­rø­ko­nom Ann Le­h­mann Eri­ch­sen fra Nor­dea.

»Der er langt bedre, hur­ti­ge­re og sik­re­re al­ter­na­ti­ver, og der­for er der na­e­sten hel­ler ik­ke no­gen, der bru­ger checks i dag. De har haft de­res stor­heds­tid, men den er for­bi nu,« si­ger hun.

Hun hen­vi­ser til, at bru­gen af checks faldt, da dan­kor­tet blev in­tro­du­ce­ret i 1983. I år er der til og med au­gust ind­løst 600.000 checks her­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.