Po­pu­la­er Lon­don-lufthavn skal ud­vi­des

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske re­ge­ring med pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May i spid­sen bak­ker op om og har god­kendt en stor ud­vi­del­se af Stor­bri­tan­ni­ens stør­ste lufthavn, He­at­hrow.

Pla­ner­ne om en ud­vi­del­se af ka­pa­ci­te­ten om­kring Lon­don har va­e­ret un­der­vejs i åre­vis.

»En ny lan­dings­ba­ne vil bin­de lan­det me­re sam­men og gi­ve et af­gø­ren­de boost til vo­res for­bin­del­se til re­sten af ver­den,« si­ger trans­port­mi­ni­ster Chris Gray­ling iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Ud­vi­del­sen vil ram­me sto­re om­rå­der af bå­de be­skyt­tet na­tur og be­bo­el­ses­om­rå­der ved Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.