Nyt vå­ben mod ha­evn­por­no

BT - - NYHEDER -

HA­EVN­POR­NO

»Pro­ble­met er, at det (vi­den og va­er­k­tø­jer til be­ka­em­pel­se af ha­evn­por­no, red.) ik­ke har va­e­ret sam­let, og at der ik­ke har va­e­ret ar­bej­det sy­ste­ma­tisk med det,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by. Navn­giv­ne dan­ske pi­ger Ko­dek­set kom­mer i kølvan­det på, at fle­re og fle­re dan­ske pi­ger bli­ver of­re for ha­evn­por­no. I mid­ten af sep­tem­ber af­slø­re­de BT, at der på en let til­ga­en­ge­lig hjem­mesi­de lå et utal af nø­gen- el­ler se­x­bil­le­der med navn­giv­ne dan­ske pi­ger. Bil­le­der­ne af de af­kla­ed­te pi­ger er uden de­res samtyk­ke ble­vet delt af f. eks. tid­li­ge­re se­x­part­ne­re, eks­ka­e­re­ster el­ler an­dre. På den må­de er de hav­net på in­ter­net­tet, hvor de er na­e­sten umu­li­ge at få fjer­net. Hjem­mesi­den er end­nu ik­ke luk­ket, og der bli­ver sta­dig delt og søgt nø­gen­bil­le­der af de dan­ske pi­ger på dag­lig ba­sis. Men un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren, der alt­så i går pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens nye til­tag, me­ner ik­ke, at den del af ha­evn­por­nopro­ble­met er hen­des bord: »Det er jo to for­skel­li­ge op­ga­ver. Det her (Etisk ko­deks, red.) hand­ler om den fore­byg­gen­de ind­sats. Det hand­ler om, at de un­ge ved, hvad der ik­ke er ac­cep­ta­belt. Det an­det er en straf­fe­ret­lig sag, som der skal ta­ges hånd om, og jeg tror ik­ke, at det ene kan stå ale­ne. Justits­mi­ni­ste­ren og jeg kom­mer se­ne­re på året til at pra­e­sen­te­re en ra­ek­ke po­li­ti­ske hand­lin­ger, som skal ta­ge fat om det straf­fe­ret­li­ge og fore­byg­gen­de,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by.

»Ja­men det er jo po­li­tiets op­ga­ve, at de si­der bli­ver luk­ket ned. Det aen­drer ik­ke på, at vi kan se, at der er rig­tig man­ge un­ge, der ik­ke ved, at det er straf­bart.« Det er et fa­el­les om­rå­de

»Jeg er jo ik­ke ju­stits­mi­ni­ster. Vi kom­mer se­ne­re på året til at pra­e­sen­te­re nog­le po­li­ti­ske hand­lin­ger, for det her er et fa­el­les om­rå­de, hvor der er en straf­fe­ret­lig dimension og en ud­dan­nel­ses­po­li­tisk dimension.«

»Alt­så de ting, der re­la­te­rer sig til justits­mi­ni­ste­ren, må du ta­ge med ham. Jeg sy­nes ik­ke, at man skal la­de va­e­re med at fore­byg­ge, for­di der er ek­semp­ler på, at du sy­nes, po­li­ti­et bur­de ha­ve re­a­ge­ret hur­ti­ge­re,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by.

Da BT i går be­sø­ge den før­om­tal­te hjem­mesi­de, var der sam­let 150 ’op­slag’, hvor bil­le­der af dan­ske pi­ger en­ten de­les el­ler sø­ges. Ja­men det er jo po­li­tiets op­ga­ve, at de si­der bli­ver luk­ket ned. Det aen­drer ik­ke på, at vi kan se, at der er rig­tig man­ge un­ge, der ik­ke ved, at det er straf­bart

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V). Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser dog, at der er ’fle­re spor i gang her i mi­ni­ste­ri­et bå­de i for­hold til at se på loven og po­li­tiets ar­bej­de med om­rå­det.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.