Re­ge­rin­gen er gå­et i stå

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Egent­lig kan det un­dre, at si­tu­a­tio­nen i dansk po­li­tik end­nu ik­ke har truk­ket over­skrif­ten ’stil­stand’, ’gå­et i stå’ el­ler så­gar ’apa­ti’. Der sker sim­pelt­hen na­e­sten in­gen­ting. I gam­le da­ge vil­le en re­ge­ring kom­me i stormvejr, når den var hand­ling­s­lam­met. Det mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er egent­lig, hvor­dan det kan gå så stil­le for sig. Hvorfor er der in­gen, der brok­ker sig over stil­stan­den? AL BALLADEN med Dansk Fol­ke­par­ti har na­tur­lig­vis til­truk­ket en mas­se op­ma­er­k­som­hed. Det be­ty­der og­så, at po­li­ti­ker­ne hol­der lidt igen med ud­spil og an­dre ak­ti­vi­te­ter, for­di de i hvert fald me­di­e­ma­es­sigt vil druk­ne i den uen­de­li­ge hi­sto­rie fra DF. Sam­ti­dig hol­der al­le vej­ret og spej­der mod Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, hvor stir­re­kon­kur­ren­cen åben­bart ik­ke har gi­vet no­gen lyst til at blin­ke end­nu. Det er alt sam­men, som vi har set det før. Det us­a­ed­van­li­ge er, at der bur­de va­e­re ak­ti­vi­tet i al­le byg­nin­ger på slots­hol­men og liv­lig ak­ti­vi­tet på Chri­sti­ans­borg. Når der for­hand­les fi­nans­lov, bli­ver der nem­lig ty­pisk og­så for­hand­let en lang ra­ek­ke an­dre ting sam­ti­dig om ik­ke an­det, så som delaf­ta­ler LISBETH BECH POUL­SEN un­der fi­nans­lo­ven. Der er indtil nu fal­det en af­ta­le på plads om for­de­ling af SATS-pulj­en. Det er som re­gel en af de før­ste, der fal­der på plads. Men der­u­d­over er man kun nå­et til ind­le­den­de mu­ske­l­op­varm­nin­ger på an­dre fag­om­rå­der. Spør­ger man, hvorfor re­ge­rin­gen ik­ke ba­re kom­mer i sving med de min­dre af­ta­ler, pe­ger den på Dansk Fol­ke­par­ti, som ik­ke vil vi­de­re med an­dre for­hand­lin­ger, før top­skat­teknu­den er løst. Re­ge­rin­gen har selv sat midt novem­ber som for­ven­tet af­slut­ning på de for­hand­lin­ger om en 2025-plan, som alt­så end­nu ik­ke for al­vor er kom­met i gang. Okay, de de­ad­li­nes er yderst vej­le­den­de. Men pi­len pe­ger al­le­re­de nu på, at en­ten bli­ver re­ge­rin­gens hel­heds­plan en no­get ud­ma­gret plan, el­ler og­så gør re­ge­rin­gen, som den har gjort før: Ud­sky­der nog­le af de sva­e­re spørgs­mål.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Det vir­ker af og til som om re­ge­rin­gens stra­te­gi sim­pelt­hen be­står i at kryd­se fin­gre og hå­ber på, at der sker no­get

DET VIR­KER AF og til, som om re­ge­rin­gens stra­te­gi sim­pelt­hen be­står i at kryd­se fin­gre og hå­be på, at der sker no­get, som kan på­vir­ke ude­fra. Det kom så - må­ske - med DF-kri­sen. Kri­sen i sig selv bur­de få DF til at bli­ve lidt me­re for­hand­lings­mod­ne. Og for den sam­le­de blå blok pe­ger me­nings­må­lin­ger Søs Ma­rie Serup,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.