MARGRETHES

BT - - NYHEDER -

• Sku­e­spil­hu­set, Den ven­der ryg­gen til al­ting, og jeg må in­drøm­me, at jeg var sur på den, da den blev byg­get • Re­pra­e­sen­ta­tions­lo­ka­ler­ne

Et an­det om­rå­de af København, der får Dron­nin­gens hjer­te til at svul­me af stolt­hed, er Ka­stel­let. Her har Mar­gret­he, si­den hun var en lil­le pi­ge, gå­et tu­re. Og det er sa­er­ligt den lil­le park, der om­kran­ser Ka­stel­let, som hun har ka­stet sin ka­er­lig­hed på.

»Går man ned til den en­gel­ske kir­ke og Ge­fions­pring­van­det og Ka­stel­let, kom­mer man til et vir­ke­lig vi­dun­der­ligt sted, og jeg vil­le si­ge til ud­la­en­din­ge, at de skul­le ta­ge sig en slen­tre­tur gen­nem Ka­stel­let med de sto­re, grøn­ne vol­de og tra­e­er­ne om­kring sig. Det er smukt, og det er dej­ligt, at det bli­ver holdt så pa­ent. Det har vir­ke­lig no­get,« si­ger Dron­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.