DF-for­mand: Det har ska­det os

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, sa­et­ter sin lid til, at han kan gen­vin­de va­el­ger­nes til­lid og sa­et­te den ret­te kurs ef­ter den se­ne­ste tids stormvejr om par­tiets brug af EU-mid­ler. Men sa­gen har ko­stet, ly­der det.

»Når der er bla­est om et par­ti, be­ty­der det no­get for hele par­ti­et og for den, som er for­mand for par­ti­et. Og så er det et ben­hårdt ar­bej­de at gen­vin­de folks til­lid.«

»Det ska­der par­tiets si­tu­a­tion, det ska­der min po­si­tion, så­dan vil det al­tid va­e­re, når der er bla­est om et par­ti og i sa­er­de­les­hed en bla­est i den­ne ka­li­ber,« si­ger DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl om mu­lig svin­del med EU­mid­ler.

Inovem­ber 2015 be­tal­te Dansk Fol­ke­par­ti 120.000 kro­ner til­ba­ge til EU-par­la­men­tet for en sejl­tur i 2013. Ef­ter­føl­gen­de er fle­re sa­ger duk­ket op. Si­den skon­nert­tu­ren har DF op­lyst, at par­ti­et vil be­ta­le 1,6 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge for po­li­ti­ske kampag­ner i strid med reg­ler­ne og knap en mil­li­on kro­ner for blandt an­det ju­le­kort, me­di­e­tra­e­ning og stu­di­e­tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.