Dy­ne-Lar­sens børn skal ik­ke ar­ve jysk

BT - - NYHEDER -

GE­NE­RA­TIONS­SKIF­TE Syv år. Så lang tid har Jysks grund­la­eg­ger, Lars Lar­sen, brugt på at frem­tids­sik­re den virk­som­hed, han stif­te­de for 37 år si­den, og som har gjort ham til en af Dan­marks ri­ge­ste per­so­ner med en formue på om­kring 26 mil­li­ar­der kro­ner. Nu er pla­nen for ge­ne­ra­tions­skif­tet iføl­ge Lars Lar­sen klar. »Der bli­ver la­vet en fond. En lil­le en, som må­ske ad åre kan vok­se sig stor. Men den skal først tra­e­de i kraft den dag, jeg er va­ek. Sel­ve kon­cep­tet er på plads, så nu er det ba­re til­ret­nin­ger fremad­ret­tet,« si­ger Lars Lar­sen og til­fø­jer:

»I mit sy­våri­ge te­sta­men­te­ar­bej­de er der ta­get hen­syn til alt.«

Der har i fle­re år va­e­ret spe­ku­le­ret i, hvor­dan Lars Lar­sen vil hånd­te­re det vig­ti­ge ge­ne­ra­tions­skif­te i sit livsva­erk. Nu forta­el­ler Lars Lar­sen til Ber­ling­s­ke om den plan, han har lagt for at sik­re Jysk i de na­e­ste ge­ne­ra­tio­ner. Det har først og frem­mest va­e­ret Lars Lar­sen magt­på­lig­gen­de at sik­re Jysks fort­sat­te glo­ba­le va­ekst, og det skal blandt an­det ske ved stif­tel­se af en er­hvervs­dri­ven­de fond un­der nav­net Lars Lar­sens Jysk Fond.

Fon­dens ved­ta­eg­ter er sendt til god­ken­del­se hos Er­hvervs­sty­rel­sen, og det er Lars Lar­sens hen­sigt, at fon­den på sigt ’bli­ver ka­pi­ta­le­jer i Lars Lar­sen Group’, som for­u­den Jysk Group be­står af sel­ska­ber, som er el­ler har va­e­ret ejet di­rek­te el­ler in­di­rek­te af Lars Lar­sen. I øje­blik­ket dre­jer det sig blandt an­det om Idé­møb­ler, Bo­lia.com og Him­mer­land Golf og Spa Resort. ’Jysk er og­så mit barn’ Det be­ty­der med an­dre ord, at Lars Lar­sen la­eg­ger mag­ten i Jysk hos en pro­fes­sio­nel fonds­be­sty­rel­se frem for at fora­e­re hele ar­ven og mag­ten til si­ne børn, Met­te og Ja­cob Bruns­borg.

»Jeg har set nok elen­dig­he­der om­kring de gam­le sy­ste­mer, hvor det al­tid er den første­fød­te, der skal over­ta­ge en virk­som­hed. Og det vil­le da va­e­re me­get ma­er­ke­ligt, hvis det li­ge skul­le va­e­re den bed­ste. Så for at for­sva­re min virk­som­hed og gø­re den bedre og bedre, så står der og­så, at en fonds­be­sty­rel­se med for­ret­nings­folk skal sør­ge for, at det er de bed­ste, der sid­der på de for­skel­li­ge po­ster uden hen­syn til fa­mi­li­e­re­la­tio­ner. Så­dan skal det al­tid va­e­re,« si­ger Lars Lar­sen og fort­sa­et­ter:

»Jysk er og­så mit barn. Den skal og­så ha­ve sin del af ar­ven. Og den får langt den stør­ste del. Det er i fuld for­stå­el­se med mi­ne to børn. De skal nok få, så de le­ver godt, det er der in­gen pro­ble­mer i. Men de skal ac­cep­te­re, at det først og frem­mest er Jysk, der skal bru­ge øko­no­mi­en for at få os gjort wor­ldwi­de.« ’Tra­el­se’ spe­ku­la­tio­ner Lars Lar­sen åb­ne­de sin før­ste bu­tik i Aar­hus i 1979. Si­den er nav­net re­du­ce­ret fra Jysk Sen­ge­tøjsla­ger til blot at va­e­re Jysk, men det er og­så no­get na­er det ene­ste, der er skrum­pet. I dag be­står Jysk af me­re end 2.400 bu­tik­ker i 44 lan­de, og pla­nen er at åb­ne cir­ka 100 nye bu­tik­ker år­ligt. Jysk-bu­tik­ker­ne solg­te i 2015 sen­ge­tøj og re­la­te­re­de va­rer for 21,9 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket gav et re­sul­tat før skat på 2,8 mil­li­ar­der kro­ner.

Der er med an­dre ord sket en del, si­den Lars Lar­sen blev kendt som køb­man­den, der to­ne­de frem på tv med et godt til­bud. Ik­ke mindst er Lars Lar­sen mil­dest talt ble­vet en hol­den mand, og de se­ne­ste syv års spe­ku­la­tio­ner om, hvad Jysk skal va­e­re, når køb­man­den ik­ke selv er her me­re, har skabt en del ho­ved­brud. Det har, med Lars Lar­sens eg­ne ord va­e­ret bå­de ’tra­els’ og ’lidt ke­de­ligt’ at ta­le om den slags ting.

»Den der med, at det er sva­ert at va­e­re fat­tig... Det er saftsu­se­mig og­så sva­ert at va­e­re rig. For man skal gø­re det på den rig­ti­ge må­de,« si­ger Lars Lar­sen.

Den rig­ti­ge må­de har for Lars Lar­sen va­e­ret at la­de sin ånd hvi­le tungt på frem­ti­dens be­slut­nin­ger i Jysk. I ved­ta­eg­ter­ne for Lars Lar­sens Jysk Fond frem­går det blandt an­det, at der i for­bin­del­se med be­slut­nin­ger i fon­den skal ’ta­ges hen­syn til de til­ken­de­gi­vel­ser og øn­sker, som måt­te fo­re­lig­ge fra Lars Lar­sen i den­nes te­sta­men­te og øv­ri­ge do­ku­men­ter, der måt­te va­e­re op­ret­tet i for­bin­del­se med den­nes ge­ne­ra­tions­skif­te’. Al­men­nyt­ti­ge for­mål Fonds­be­sty­rel­sen be­står ved fon­dens stif­tel­se af Lars Lar­sen som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.