Re­ge­rin­gen vil til vej­rs for at vur­de­re bo­li­ger

BT - - NYHEDER -

BIG BROTHER Om­kring 350.000 dan­ske bo­li­ger skal i frem­ti­den blandt an­det pris­sa­et­tes ved hja­elp af luft­fo­tos. Det skri­ver Jyl­lands-Po­sten, der har få­et et kig i de de­tal­je­re­de do­ku­men­ter, som re­ge­rin­gen har ud­le­ve­ret i de ak­tu­el­le for­hand­lin­ger om den nye bo­lig­be­skat­ning.

Fo­to­ma­te­ri­a­let, som re­ge­rin­gen vil ha­ve, skal vi­se bo­li­ger­ne skråt fra oven fra al­le vink­ler.

Det skal hja­el­pe em­beds­ma­en­de­ne med at vur­de­re bo­li­ger­nes stand og ek­sem­pel­vis sam­men­lig­ne med na­bo­er­ne.

De Kon­ser­va­ti­ve er ik­ke lun på idéen, forta­el­ler skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen til Jyl­lands-Po­sten.

Iføl­ge skat­te­o­rd­fø­re­ren kan luft­fo­tos gi­ve ’et for­kert bil­le­de.’

»Det kan va­e­re, at hu­sets stand ind­ven­digt ik­ke er sa­er­lig god, el­ler at der er lugt­ge­ner fra en fa­brik i na­er­he­den. Det kan man jo ik­ke vur­de­re ud fra et luft­fo­to,« si­ger han. In­gen be­gej­string Hel­ler ik­ke hos So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er man be­gej­stret for op­la­eg­get fra re­ge­rin­gen.

»Jeg er ik­ke sik­ker på, at man kan la­ve en pra­e­cis nok vur­de­ring af en ejen­dom, hvis man kun kig­ger på et luft­fo­to,« si­ger fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht til Jyl­lands-Po­sten.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen (V) si­ger, at det vil ko­ste et stort mil­li­onbe­løb – må­ske et mil­li­ard­be­løb – og ta­ge man­ge år, hvis em­beds­ma­end skul­le sen­des ud og fo­re­ta­ge de man­ge vur­de­rin­ger.

»Hvis jeg hav­de mil­li­o­ner el­ler mil­li­ar­der, vil­le jeg hel­le­re bru­ge dem på at sa­en­ke skat­ten på ar­bej­de. Jeg vil­le ik­ke bru­ge dem på at sør­ge for, at de ma­nu­el­le vur­de­rin­ger er kor­rek­te ned til sid­ste kom­ma,« si­ger han til Jyl­lands-Po­sten.

Mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger, at bo­li­ge­jer­ne får mu­lig­hed for at kla­ge.

»Det, sy­nes jeg, er me­re fair, end at der skal gå fle­re år, før de kan få en vur­de­ring.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.