Sagsøgt for dob­belt le­je­mord

BT - - NYHEDER -

HITMAN En dra­ma­tisk sag ud­spil­ler sig i øje­blik­ket mel­lem to af mu­sik­bran­chens stør­ste stjer­ner. I 2014 blev Su­ge Knight skudt seks gan­ge un­der rap­pe­ren Chris Browns fest på en nat­klub i for­bin­del­se med MTV’s Vi­deo Mu­sic Awards. Han var dog ef­ter­føl­gen­de i stand til selv at gå ud til am­bu­lan­cen. Tid­li­ge­re har pro­du­ce­ren ha­ev­det, at det er hit­mu­si­ke­ren Dr. Dre, der står bag sku­depi­so­den ved at hy­re en le­je­mor­der, og nu sagsø­ger Knight så Gram­myvin­de­ren for uspe­ci­fi­ce­re­de ska­der for 300 mil­li­o­ner dol­lar. Knight ha­ev­der, at han hav­de en livslang af­ta­le med Dr. Dre om at få 30 pro­cent af hans ind­tje­ning. Men iføl­ge Knight vil­le Dr. Dre plud­se­lig drop­pe al kon­takt med ham, for­di Ap­ple køb­te Dres fir­ma Be­ats Electro­ni­cs for tre mil­li­ar­der ame­ri­kan­ske dol­lar, men ik­ke øn­ske­de at sa­et­tes i for­bin­del­se med Su­ge Knight og gi­ve ham 30 pro­cent af salgs­pri­sen. Iføl­ge rets­do­ku­men­ter­ne skul­le en an­den le­je­mor­der ha­ve for­søgt at gen­nem­fø­re dra­bet i ja­nu­ar 2015. Her dra­eb­te Knight en per­son og kva­e­ste­de en an­den i en bil­u­lyk­ke, som han ha­ev­der ske­te, da han flyg­te­de fra et bag­hold be­stilt af Dr. Dre. Tra­fikdrab Su­ge Knight af­so­ner i øje­blik­ket en dom for tra­fikdra­bet. »Rets­sa­gen skal vi­se, hvad der er sket med Su­ge Knight det sid­ste halvan­det år,« si­ger Knights ad­vo­kat, Thad­deus Cul­pep­per, til ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne. Selv ta­ger Dr. Dres ad­vo­kat an­kla­ger­ne med op­hø­jet ro, men ad­va­rer Knight om at ta­ge sa­gen vi­de­re.

»I be­tragt­ning af at Dr. Dre har haft nul kon­takt med Su­ge si­den 1996, hå­ber vi, at Su­ges ad­vo­kat har en god for­sik­ring mod injuri­er,« si­ger ad­vo­ka­ten i en er­kla­e­ring til Bu­si­ness In­si­der.

Iføl­ge fi­nans­ma­ga­si­net For­bes var Dr. Dre den tred­je mest ind­tje­nen­de hip­hopkunst­ner i pe­ri­o­den ju­ni 2015 til juli 2016.

Den for­gang­ne pe­ri­o­de var den 51-åri­ge pro­du­cer den mest ind­tje­nen­de ef­ter sal­get til Ap­ple, der ind­brag­te ham over tre mil­li­ar­der kro­ner før skat. I be­tragt­ning af at Dr. Dre har haft nul kon­takt med Su­ge si­den 1996, hå­ber vi, at Su­ges ad­vo­kat har en god for­sik­ring mod injuri­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.