Uber-bil le­ve­rer 50.000 då­seøl

BT - - NYHEDER -

Den kon­tro­ver­si­el­le kør­sel­stje­ne­ste Uber har man­ge jern i il­den. I går kun­ne Uber så­le­des an­non­ce­re frem­skridt for virk­som­he­dens ar­bej­de med selv­kø­ren­de bi­ler.

Det ske­te, da en selv­kø­ren­de last­bil fra Uber gen­nem­før­te sin før­ste le­ve­ring.

La­es­set med 50.000 Budwei­ser øl kør­te den fø­rer­lø­se bil 200 ki­lo­me­ter fra Fort Coll­ins gen­nem Den­ver til Col­ora­do Springs ude­luk­ken­de ved hja­elp af ka­me­ra­er, ra­dar og sen­so­rer til at af­la­e­se vej­en.

Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

I last­bi­len sad en pro­fes­sio­nel chauf­før, som var med un­der hele tu­ren. Hans ene­ste op­ga­ve var at over­vå­ge for­lø­bet fra last­bi­lens sove­ka­bi­ne bag fø­rer­sa­e­det.

Uber har for­kla­ret, at den selv­kø­ren­de last­bil kør­te uaf­brudt i to ti­mer på I-25 mo­tor­vej­en fra ’exit-til-exit’.

Det ty­der på, at den pro­fes­sio­nel­le chauf­før har måt­te over­ta­ge sty­rin­gen af bi­len på de ind­le­den­de og af­slut­ten­de stra­ek­nin­ger, skri­ver AFP.

Den selv­kø­ren­de last­bil er byg­get i sam­ar­bej­de med startup-virk­som­he­den Ot­to, som fo­ku­se­rer på selv­kø­ren­de last­bi­ler.

Uber op­køb­te Ot­to til­ba­ge i au­gust med pla­nen om, at de to virk­som­he­der skul­le ud­vik­le om­rå­det in­den for selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi.

»Den­ne le­ve­ring er det na­e­ste skridt hen imod vo­res vi­sion om en sik­ker og pro­duk­tiv frem­tid på tva­ers af mo­tor­ve­je,« si­ger en tals­mand fra Ot­to iføl­ge AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.