Kul­tur

BT - - KULTUR -

Red­nin­gen af de dan­ske jø­der er be­teg­nel­sen for den red­nings­ak­tion, der i ok­to­ber 1943 sør­ge­de for, at na­e­sten al­le jø­der i Dan­mark un­der be­sa­et­tel­sen kun­ne slip­pe bort fra na­zi­ster­nes jø­de­for­føl­gel­se til sik­ker­hed i det neut­ra­le Sve­ri­ge. 7.056 jø­der fik dan­ske­re og sven­ske­re i fa­el­les­skab bragt i sik­ker­hed. Red­nings­ak­tio­nen var en af de stør­ste en­kel­te ak­tio­ner mod na­zi­ster­nes jø­de­ud­ryd­del­ser un­der An­den Ver­denskrig. Som føl­ge af ak­tio­nen undslap na­e­sten al­le dan­ske jø­der Hit­lers kon­cen­tra­tions­lej­re. Red­nin­gen af de dan­ske jø­der ses som en af de stør­ste en­kel­te ak­tio­ner mod na­zi­ster­nes jø­de­for­føl­gel­ser og har i ef­ter­ti­den haft stor be­tyd­ning for bl.a. det ame­ri­kan­ske og is­ra­el­ske syn på Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.