NBA-stjer­ner jag­ter et hi­sto­risk hat­tri­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRE I TRA­EK Først skal 1.230 grund­spilskam­pe og et stort an­tal op­gør i slut­spil­let over­stå­es, før fi­na­le­hol­de­ne i NBA kan ud­pe­ges. Men før sa­e­son­pre­mi­e­ren i ver­dens bed­ste ba­sket­ball-liga, NBA, i nat dansk tid kan 28 af de 30 hold må­ske al­li­ge­vel godt be­gyn­de for­be­re­del­ser­ne til na­e­ste år.

Me­get ty­der nem­lig på end­nu en fi­na­le­se­rie mel­lem Gol­den Sta­te War­ri­o­rs og Cle­veland Ca­va­li­ers, der og­så var i fi­na­len i 2015 og 2016. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra TV2 Sports ba­sket­bal­l­eks­pert Tho­mas Bil­de.

Kom­mer hol­de­ne igen så langt, vil det va­e­re før­ste gang i NBAs hi­sto­rie, at de sam­me to hold mø­des i fi­na­len tre år i tra­ek.

»Jeg tror ik­ke, at det før har va­e­ret me­re gi­vet, hvem der kom­mer i fi­na­len som med Cle­veland og Gol­den Sta­te. Det er hi­sto­risk, hvis de to hold mø­des i fi­na­len igen, og det ser det me­get ud til. Der er man­ge an­dre spa­en­den­de hold, men det er klart, at det er de to hold – og sa­er­ligt Gol­den Sta­te – der kom­mer til at lø­be med en mas­se op­ma­er­k­som­hed,« si­ger Bil­de.

I som­mer vak­te hol­det fra Oakland op­sigt ved at skri­ve kon­trakt med su­per­stjer­nen Ke­vin Du­rant, der blev kå­ret som liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler (MVP) i 2013/2014-sa­e­so­nen. Ren stjer­ne­pa­ra­de I for­vej­en rå­der Gol­den Sta­te over sto­re nav­ne som Step­hen Cur­ry, Dray­mond Gre­en og Klay Thomp­son. De­res om­døm­me er sto­re, men det er ego­er­ne ik­ke, me­ner Du­rant, der kom til fra Okla­ho­ma Ci­ty Thund­er.

»Jeg er vir­ke­lig tak­nem­me­lig over at va­e­re på et hold med usel­vi­ske spil­le­re og ny­de spil­let i sin re­ne­ste form. Det hand­ler om spil­ler­ne og at­mos­fa­e­ren på hol­det, så det var en nem be­slut­ning,« si­ger Du­rant iføl­ge AFP.

Tho­mas Bil­de ser umid­del­bart og­så den nye stjer­ne­pa­ra­de som et godt kol­lek­tiv.

»Det er hel­dig­vis ik­ke spil­le­re, der står oven i hin­an­den, og i de tra­e­nings­kam­pe, de har spil­let, har det set godt ud. Det ene­ste, der kan gå galt, er, hvis de får en sti­me med ne­der­lag og bli­ver su­re og egoi­sti­ske,« på­pe­ger Bil­de.

Al­li­ge­vel bli­ver det me­re end sva­ert at over­gå den pra­e­sta­tion, Gol­den Sta­te War­ri­o­rs le­ve­re­de i den for­gang­ne sa­e­son. Her blev det til en lang ra­ek­ke re­kor­der, in­klu­si­ve re­kor­den for flest sej­re i grund­spil­let med 73.

Fi­na­le­se­ri­en blev dog tabt til LeBron James og Cle­veland Ca­va­li­ers.

»Der er slet in­gen tvivl om, at det er mester­ska­bet, der ta­el­ler. De vil til en­hver tid si­ge, at de ik­ke går ef­ter re­kor­der i år. Men om­vendt bli­ver de så go­de, at re­kor­der­ne re­elt kom­mer i spil,« si­ger Bil­de om Cur­ry og kom­pag­ni.

Sa­e­so­nen sky­des i gang i nat dansk tid med kam­pen mel­lem Cle­veland Ca­va­li­ers og New York Kni­cks. Lidt se­ne­re åb­ner Gol­den Sta­te War­ri­o­rs sa­e­so­nen hjem­me i Oakland mod San An­to­nio Spurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.