Den gud­dom­me­ligt smuk­ke dan­sker

BT - - NAVNE - 70 ÅR I MOR­GEN Vi­be­ke Wern| vw@ber­ling­s­ke.dk

»Så la­en­ge jeg har no­get at by­de på, og så la­en­ge der ik­ke er en op­lagt ef­ter­føl­ger li­ge om­kring hjør­net, og jeg sta­dig­va­ek har mas­ser af energi og mas­ser af idéer, så la­en­ge bli­ver jeg.«

Det er da og­så et im­po­ne­ren­de pro­gram, Pe­ter Mar­tins har plan­lagt her i sa­e­so­nen 2016-17 med bl.a. ot­te ver­denspre­mi­e­rer og en for­års­festi­val, der pra­e­sen­te­rer 43 bal­let­ter af 22 for­skel­li­ge koreo­gra­fer, in­klu­si­ve bal­let­che­fen selv.

Net­op det at ska­be et nyt re­per­toi­re ef­ter kom­pag­niets sto­re mester­koreo­gra­fer, Ge­or­ge Ba­lan­chine og Jero­me Rob­bins, har va­e­ret en af de stør­ste ud­for­drin­ger for Pe­ter Mar­tins som bal­let­me­ster. Mod­vind og hård kri­tik Men trods mod­vind og til ti­der hård kri­tik er det lyk­ke­des at hol­de skru­en i van­det i den sva­e­re ba­lan­ce­akt med at va­er­ne om tra­di­tio­nen og brin­ge for­ny­el­se til re­per­toi­ret. Og da NYCB for ot­te år si­den var i vold­som øko­no­misk kri­se, lyk­ke­des det og­så for Pe­ter Mar­tins at få det sto­re kom­pag­ni dre­jet ind på ret­te kurs igen.

Som ung dan­ser i Den Kgl. Bal­let fik Pe­ter Mar­tins sit gen­nem­brud i Ba­lan­chin­es »Apol­lon« i 1966.

Da NYCB året ef­ter var på ga­e­ste­spil i Edin­burgh, blev den dyg­ti­ge, mu­si­kal­ske og gud­dom­me­ligt smuk­ke dan­sker ha­ste­ind­kaldt som af­lø­ser for en ska­det Apol­lon. Ef­ter­føl­gen­de hen­te­de Ba­lan­chine ham til New York, hvor han i 1970 blev so­lo­dan­ser.

Og det var Ba­lan­chine selv, der in­den sin død i 1983 ud­pe­ge­de Pe­ter Mar­tins til at va­e­re sin ef­ter­føl­ger.

Al­le­re­de i 1977 de­bu­te­re­de Pe­ter Mar­tins som koreo­graf, og han har i dag koreo­gra­fe­ret over 80 va­er­ker, hvoraf en del har va­e­ret vist her­hjem­me.

Ud over at va­e­re bal­let­chef for et af ver­dens bed­ste bal­let­kom­pag­ni­er er Pe­ter Mar­tins kunst­ne­risk le­der af School of Ame­ri­can Bal­let og New York Choreo­grap­hic In­sti­tu­te.

Han er gift med tid­li­ge­re so­lo­dan­ser i NYCB Darci Kist­ler. Sam­men har de den 20-åri­ge dat­ter Ta­li­cia, der stu­de­rer på Bard Col­le­ge. Fra sit før­ste ae­g­te­skab med bal­let­dan­se­ren Li­se La Cour har Pe­ter Mar­tins søn­nen Nilas på 49 år, der har va­e­ret so­lo­dan­ser i NYCB, og som for et par år si­den gjor­de Pe­ter Mar­tins til bedste­far til en lil­le pi­ge.

Pe­ter Mar­tins be­gynd­te at dan­se i New York i slut­nin­gen af 1960er­ne. Den blon­de dan­sker brød igen­nem i 1966 i rol­len som Apol­lon, og i 1970 blev han so­lo­dan­ser.

FO­TO: JAKOB DALL OG SVEN GJØRLING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.