Sort isla­en­der

BT - - TV -

DRAMAKOMEDIE

"Det er på én gang rø­ren­de og af­sin­dig ab­surd, og det er den dob­belt­hed "Om he­ste og ma­end" fan­ger med glimt i øjet," lød det fra BT's Ni­els Lind Lar­sen, der på linje med det øv­ri­ge an­mel­der­kor­ps vi­ste stor be­gej­string for den island­ske film, der har tv­pre­mi­e­re i af­ten. "Om he­ste og ma­end" hand­ler om Kol­be­inn, der sad­ler sin fi­ne, hvi­de hop­pe, som al­le be­un­drer. Han skal til kaf­fe hos Sol­veig, der er fo­rel­sket i ham. Men snart går det galt: Sol­veigs sor­te hin­gst bry­der gen­nem heg­net og ka­ster sig over den hvi­de hop­pe – mens Kol­be­inn sid­der i sad­len. Og det er kun det før­ste af en ra­ek­ke dra­be­li­ge op­trin i det lil­le sam­fund. Det er Be­ne­dikt Er­lings­sons debut som in­struk­tør og han har og­så selv skre­vet ma­nuskrip­tet, der bedst kan be­teg­nes som et me­get ska­evt ko­me­di­ed­ra­ma, der på ori­gi­nal vis ta­ger isla­en­din­ge­nes for­hold til de­res he­ste un­der ka­er­lig be­hand­ling - blandt an­det ved at be­skri­ve de ab­sur­de men­ne­ske­ska­eb­ner set gen­nem he­ste­nes øj­ne. "Om he­ste og ma­end" har vun­det en lang ra­ek­ke in­ter­na­tio­na­le pri­ser, der­i­blandt Nor­disk Rå­ds Film­pris. Her­hjem­me vandt den Po­li­ti­kens pu­bli­kums­pris ved CPH PIX Film­festi­va­len i 2014. (DR K)

Det hø­rer til sja­el­den­he­der­ne, at en island­sk film va­ek­ker in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed. Det gjor­de "Om he­ste og ma­end" i 2014. En dybt ori­gi­nal og sort hu­mo­ri­stisk forta­el­ling fra vulka­nø­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.