UD AF RETTENS KLØER

Mi­cha­el Laud­rup har få­et med­hold i en langstrakt og sa­er­de­les spe­get sag om skat­te­und­dra­gel­se, der om­hand­ler en bos­nisk klub, et krav på over ni mil­li­o­ner kro­ner og hans tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver, den hol­land­ske stor­klub Ajax. Det kan BT af­slø­re

BT - - MICHAEL LAUDRUPS SKATTESAG - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Na­e­sten 15 år i klø­er­ne på Ajax Am­ster­dam og det hol­land­ske retsva­e­sen er slut for Mi­cha­el Laud­rup. BT kan nu af­slø­re, at den skat­tesag, der si­den 2001 har ver­se­ret med Laud­rup på an­kla­ge­ba­en­ken i de se­ne­ste år, nu er et luk­ket ka­pi­tel. Med det dan­ske fod­bol­di­kon stå­en­de til­ba­ge som sej­r­her­re. Laud­rup har vun­det en bå­de lang og sa­er­de­les spe­get sag mod sin gam­le klub og tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver. En sag, hvor Ajax Am­ster­dam i det ci­vi­le hol­land­ske rets­sy­stem har an­kla­get den nu­va­e­ren­de ch­eftra­e­ner i Al-Rayy­an for skat­te­und­dra­gel­se, mang­len­de be­ta­ling og ube­ret­ti­get be­ri­gel­se. Og en sag, der fik fod­bol­d­eu­ro­pas op­ma­er­k­som­hed, da Ajax i 2013 in­dryk­ke­de en an­non­ce i den hol­land­ske avis De Te­le­graaf, hvori klub­ben ef­ter­ly­ste Mi­cha­el Laud­rup, der på da­va­e­ren­de tids­punkt var ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Swan­sea.

Ef­ter hele to rets­sa­ger har dansk fod­bolds stør­ste navn gen­nem ti­der­ne få­et med­hold. Men un­der­vejs skul­le Laud­rup igen­nem bå­de en ind­le­den­de rets­sag og en ap­pel­sag.

BT har få­et ak­tind­sigt i beg­ge sa­ger og kan nu af­slø­re, hvor­dan by­ret­ten i Am­ster­dam 2. maj 2014 gav Ajax med­hold i, at den hol­land­ske klub i prin­cip­pet kun­ne ind­dri­ve et be­løb på 9,3 mil­li­o­ner kro­ner i nu­ti­di­ge pen­ge (den­gang 1,251 mil­li­o­ner eu­ro, red.). Knap to må­ne­der se­ne­re ap­pel­le­re­de den dan­ske tra­e­ner dom­men, og 19. maj sid­ste år fik han med­hold i ap­pel­ret­ten. Han skal der­for ik­ke be­ta­le sin tid­li­ge­re klub pen­ge.

»Det er fint at få med­hold. Men helt ae­r­ligt gi­der jeg ik­ke ta­le om el­ler ta­en­ke me­re på den sag. For det før­ste på grund af den tid, som den har ta­get. Men i li­ge så høj grad for­di det er - el­ler ret­te­re var - en til ti­der ufor­stå­e­lig og na­er­mest gro­tesk sag,« si­ger Mi­cha­el Laud­rup til BT. Vel­kom­men til Ajax! Den gro­te­ske og kom­plek­se sag, der nu har fun­det sin af­gø­rel­se, går i te­o­ri­en helt til­ba­ge til som­me­ren 1997, hvor Mi­cha­el Laud­rup skif­te­de et even­tyr i ja­pan­ske Vis­sel Ko­be ud med en kon­trakt i Ajax Am­ster­dam. En kon­trakt, der skul­le bli­ve Laud­rups sid­ste som ak­tiv fod­bold­spil­ler.

Laud­rups af­ta­le med Ko­be var ud­lø­bet, så han ryk­ke­de fra Ja­pan til Hol­land på en fri trans­fer, uden at Ajax skul­le be­ta­le et trans­fer­be­løb. Så­dan vil­le det va­e­re på nor­mal vis.

I for­bin­del­se med skif­tet fik Laud­rup, som an­dre spil­le­re der skif­ter klub på en fri trans­fer, en sign-on-fee. En form for vel­kom­men-til-bonus. Iføl­ge sags­ak­ter­ne fik Laud­rup en et-årig kon­trakt med den hol­land­ske stor­klub, der til gen­ga­eld be­tal­te den dan­ske spil­ler 3,4 mil­li­o­ner kro­ner før skat (1 mio. gyl­den) i sign-on-fee. Sam­ti­dig fik Laud­rup en kon­trak­top­tion på end­nu et år. Blev den ak­tu­el, skul­le Ajax be­ta­le ham yder­li­ge­re i alt 8,4 mil­li­o­ner kro­ner (2,5 mio. gyl­den).

Det er fint at få med­hold. Men helt ae­r­ligt gi­der jeg ik­ke ta­le om el­ler ta­en­ke me­re på den sag Mi­cha­el Laud­rup

Mysti­ske ban­ko­ver­førs­ler I Hol­land er over­gangs­sum­mer el­ler trans­fer­be­løb ik­ke skat­teplig­ti­ge. Det er løn og sign-on-fe­es til gen­ga­eld. Det fik Ajax til at va­el­ge en kre­a­tiv – og i sid­ste en­de – ulov­lig løs­ning. I 48 ti­mer i som­me­ren 1997 var Mi­cha­el Laud­rup på mystisk vis ejet af den bos­ni­ske klub NK Ce­lik, der hav­de dan­ske­rens spil­ler­cer­ti­fi­kat i be­sid­del­se. I hvert fald i te­o­ri­en. Ajax be­tal­te en over­gangs­sum til den bos­ni­ske klub, men iføl­ge de hol­land­ske myn­dig­he­der lan­de­de dis­se pen­ge i sid­ste en­de i Mi­cha­el Laud­rups lom­mer. Af de sags­ak­ter, som BT har få­et ind­sigt i, frem­går det, hvor­dan Ajax Am­ster­dam 8. sep­tem­ber 1997 over­fø­rer 1,95 mio dol­lar (i dag 13,3 mio. kro­ner) til en kon­to hos Ban­co At­lan­ti­co New York. På po­ste­rin­gen står: Ved­rø­ren­de Mi­cha­el Laud­rup. Én må­ned se­ne­re - 9. ok­to­ber 1997 - mod­ta­ger Mi­cha­el Laud­rup 960.000 dol­lar (6,5 mio. kro­ner) på sin kon­to hos Uni­bank i København. 2. marts året ef­ter lan­der yder­li­ge­re 400.000 dol­lar (2,7 mio. kro­ner) på Laud­rups kon­to. Pen­ge­ne kom­mer fra ABC Banque In­ter­na­tio­na­le de Mo­na­co, men over­førs­len er be­stilt af Ban­co At­lan­ti­co New York – ban­ken, Ajax Am­ster­dam en må­ned tid­li­ge­re har over­ført pen­ge til. På den må­de blev be­ta­lin­gen bog­ført som en over­gangs­sum til en an­den klub og der­med fri­ta­get fra skat. Men i vir­ke­lig­he­den var der ta­le om skat­teplig­tig ’løn’ ind­be­talt til Mi­cha­el Laud­rup på kre­a­tiv vis. Over­gangs­sum el­ler sign-on-fee? Det var i hvert fald, hvad det hol­land­ske retsva­e­sen fastslog i 2012. Omsta­en­dig­he­der­ne om­kring pen­ge­over­førs­len til Laud­rup og spørgs­må­let om sign-on-fee el­ler over­gangs­sum dan­ne­de sam­men med en til­sva­ren­de sag med Laud­rups tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i Ajax, ge­or­gi­ske Sho­ta Ar­ve­ladze, gro­bund for en rets­sag mel­lem de hol­land­ske skat­te­myn­dig­he­der og Ajax Am­ster­dam. Sa­gen, der lød på an­kla­ger om skat­te­und­dra­gel­se og for­falsk­ning af bi­lag, gik hele vej­en til den hol­land­ske hø­jeste­ret, hvor den blev af­gjort 19. ju­ni 2012. Med Ajax som ta­ber.

In­den da var gå­et 11 års slå­skamp i det hol­land­ske rets­sy­stem. En slå­skamp, der blev ki­ck­star­tet i 2001, da de hol­land­ske myn­dig­he­der ransa­ge­de Ajax’ lo­ka­ler og an­holdt fle­re per­so­ner. I sam­me mo­ment fik og­så Mi­cha­el Laud­rup sit hjem ransa­get.

De føl­gen­de år gik rets­sa­gen mel­lem det hol­land­ske skat­te­va­e­sen og stor­klub­ben fra Am­ster­dam hele vej­en til sid­ste in­stans i det hol­land­ske retsva­e­sen. Her blev Ajax til sidst dømt til at be­ta­le 22 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge til sta­ten. Af dem stod der – iføl­ge sags­ak­ter­ne - Mi­cha­el Laud­rup på de 9,3 mil­li­o­ner. Der­til kom di­ver­se ren­ter. Ret­ten fastslog, at be­lø­bet, som Ajax hav­de be­talt NK Ce­lik, i sid­ste en­de var endt hos Mi­cha­el Laud­rup og der­for var at reg­ne som en sign-on-fee – ik­ke en over­gangs­sum. Pen­ge­ne skul­le der­med be­skat­tes der­ef­ter.

Mi­cha­el Laud­rup spil­le­de der­for en cen­tral rol­le i skat­te­va­e­se­nets sags­an­la­eg mod Ajax Am­ster­dam, men de hol­land­ske myn­dig­he­der

BTs om­ta­le af sa­gen 5. ju­ni 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.