Død midt i sin egen suc­ces

Klas­se­fe­sten- in­struk­tør Bir­ger Larsen er død af kræft , 21 da­ge eft er hans sid­ste suc­ces­film fik pre­mi­e­re

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Fil­min­struk­tø­ren Bir­ger Larsen, der se­ne­st stod bag ’ Klas­se­fe­sten 3 - då­ben’, dø­de i går mor­ges af kræft , 54 år gam­mel. Døds­fal­det ske­te 21 da­ge eft er pre­mi­e­ren på fi lmen, der li­ge nu går for ful­de hu­se i lan­dets bi­o­gra­fer.

Og li­ge­som Bir­ger Larsen ik­ke selv op­le­ve­de sin sid­ste films suc­ces, delt­og han hel­ler ik­ke i pre­mi­e­ren, hvor han skul­le ha­ve stå­et sam­men med fil­mens ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­re, sku­e­spil­ler­ne Tro­els Ly­by, Ni­ko­laj Ko­per­ni­kus og Anders W. Berthelsen.

» Han mag­te­de ik­ke at kom­me til pre­mi­e­ren. Han lå på ho­spi­ce, og vi hå­be­de, at han kun­ne kom­me igen­nem det, for han kæm­pe­de virkelig. Men vi vid­ste godt, at der var stor sand­syn­lig­hed for, at det kun­ne få den­ne her ud­gang. Det er virkelig, virkelig trist. Det blev en sor­gens dag, da jeg fi k at vi­de her i mor­ges ( i går, red.), at han ik­ke er her me­re. Vi hav­de hå­bet til det sid­ste, « si­ger Anders W. Berthelsen til BT. Tæt kon­takt til sku­e­spil­le­re Al­le tre sku­e­spil­le­re fra Klas­se­fe­sten var i kon­takt med Bir­ger Larsen, mens han lå på ho­spi­ta­let og til sidst på ho­spi­ce.

» Vi skrev sam­men og for­tal­te ham, hvor­dan det gik, når vi åb­ne­de fil­men rundt om i lan­det, mens han lå på ho­spi­ta­let. Det er vist ik­ke me­re end en uges tid si­den, jeg skrev, så han var klar over, at han var i vo­res tan­ker, « si­ger Anders W. Berthelsen, mens Tro­els Ly­by til­fø­jer:

» Han hav­de fortjent at væ­re med i bi­o­gra­fer­ne, så han kun­ne mær­ke lat­te­ren og hø­re folk gri­ne ad det, han hav­de la­vet. Jeg skrev til ham for halvan­den uge si­den, at han skul­le hæn­ge på, at vi tæn­ker på ham, og at folk er gla­de for fil­men. Det skul­le han ha­ve at vi­de. « Mød­tes un­der ’ For­bry­del­sen’ Den tred­je ho­ved­rol­le­ind­ha­ver, Ni­ko­laj Ko­per­ni­kus, mød­te Bir­ger Larsen før­ste gang, da de la­ve­de ’ For­bry­del­sen’, hvor Larsen var in­struk­tør, og Ko­per­ni­kus spil­le­de rol­len som flyt­te­man­den og mor­de­ren Vagn.

» Han var po­si­tiv og al­tid sku­e­spil­ler­nes mand. Et me­get kær­ligt men­ne­ske med stor ap­pe­tit på li­vet, og han hav­de man­ge ki­lo­me­ter i be­ne­ne end­nu. Det er så bund­ham­ren­de uret­fær­digt, at han er ble­vet ta­get af den lor­te­syg­dom, « si­ger Ko­per­ni­kus til BT.

Anders W. Berthelsen ar­bej­de­de før­ste gang sam­men med in­struk­tø­ren på tv- se­ri­en ’ Taxa’: Et mu­si­kalsk men­ne­ske » Han var sin egen og gjor­de det på sin helt egen må­de. Al­le­re­de den­gang spil­le­de han mu­sik for os, in­den vi op­tog, for at sæt­te sku­e­spil­ler­ne i den stem­ning, han ger­ne vil­le ha­ve. Ro­ck, ja­zz, mu­si­cals, klas­sisk. Alt mel­lem him­mel og jord. Da jeg hav­de fød­sels­dag, hav­de Ni­ko­laj ta­get en saxo­fon med. Og så tog Bir­ger den, stil­le­de sig op på set­tet og spil­le­de ’ Hap­py Bir­t­h­day’ for mig. «

Tro­els Ly­by hu­sker Bir­ger Larsen som ’ et me­get mu­si­kalsk, po­si­tivt og gi­ven­de men­ne­ske.

» Hans død vil be­rø­re rig­tig man­ge men­ne­sker. Han vil bli­ve sav­net, « si­ger Tro­els Ly­by.

Bir­ger Larsen eft er­la­der sig to søn­ner og sin kæ­re­ste.

Bir­ger Larsen. FOTO: JENS SCHLOSSER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.