DUMPER SØNNEN

BT - - NYHEDER -

VIRKSOMHEDENS TARV som­hed. Og det vil­le da væ­re me­get mær­ke­ligt, hvis det li­ge skul­le væ­re den bed­ste. Så for at for­sva­re min virk­som­hed og gø­re den bed­re og bed­re, så står der og­så, at en fonds­be­sty­rel­se med for­ret­nings­folk skal sør­ge for, at det er de bed­ste, der sid­der på de for­skel­li­ge po­ster uden hen­syn til fa­mi­li­e­re­la­tio­ner. Sådan skal det al­tid væ­re, « sag­de Lars Larsen til Ber­ling­s­ke og fort­sat­te:

» Jysk er og­så mit barn. Den skal og­så ha­ve sin del af ar­ven. Og den får langt den stør­ste del. Det er i fuld for­stå­el­se med mi­ne to børn. De skal nok få, så de le­ver godt, det er der in­gen pro­ble­mer i. Men de skal Jysk er og­så mit barn. Den skal og­så ha­ve sin del af ar­ven. Og den får langt den stør­ste del god ka­rak­ter. Fak­tisk må man væ­re ær­lig at si­ge, at han er dum­pet til ek­sa­men med et brag. Han har ik­ke den køb­mand i ma­ven, som fa­de­ren har, og det har Lars Larsen desvær­re måt­tet san­de, « si­ger Sø­ren Jakob­sen.

Dén er­ken­del­se kan imid­ler­tid ik­ke ha­ve væ­ret nem, vur­de­rer Fred­di Ni­el­sen, som er statsau­to­ri­se­ret re­visor, part­ner i De­loit­te og eks­pert i ge­ne­ra­tions­skift e af virk­som­he­der. Han for­tæl­ler, at det er de fær­re­ste per­so­ner, der – som Lars Larsen – kan er­ken­de, at de­res børn ik­ke ev­ner at dri­ve fa­mi­li­ens virk­som­hed vi­de­re og hand­le ud fra det.

» Jeg sy­nes, det er stærkt, det han gør her. Han har sat sig ned og kig­get på, hvad der er bedst for kon­cer­nen, og det har så væ­ret at la­de nog­le ude­fra dri­ve den vi­de­re. Og det må jo be­ty­de, at han har vur­de­ret, at kom­pe­ten­cer­ne hos sønnen ik­ke var de rig­ti­ge. «

At den en­de­li­ge be­slut­ning har væ­ret syv år un­der­vejs, vid­ner om, at det har væ­ret et svært valg, Lars Larsen har måt­tet træff e.

Det for­kla­rer che­fre­dak­tør på Bør­sen, Ni­els Lun­de.

» Jeg kan kun læ­se det som, at det rent fø­lel­ses­mæs­sigt har væ­ret en me­get svær be­slut­ning. Det er al­tid svært for eje­ren af en virk­som­hed at op­gi­ve drøm­men om, at fa­mi­li­en skal vi­dere­fø­re fo­re­ta­gen­det – især når der er ta­le om en virk­som­hed som Jysk, hvor Lars Larsen har væ­ret med til at ar­bej­de den op helt fra bun­den, « si­ger han.

Li­ge­som Fred­di Ni­el­sen me­ner che­fre­dak­tø­ren, at dy­ne­kon­gen bør an­er­ken­des for sin be­slut­ning, der me­get vel kan styr­ke virk­som­he­den.

» Kon­se­kven­sen af at ha­ve en fa­mi­lie­dre­vet virk­som­hed er som re­gel, at det er svæ­re­re at træff e hår­de be­slut­nin­ger. Der er det svært for en, der har væ­ret i virk­som­he­den he­le sit liv, at træff e valg om nedskæ­rin­ger og fy­rin­ger, for­di de er fø­lel­ses­mæs­sigt en­ga­ge­ret i virk­som­he­den. «

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Lars Larsen og Ja­cob Bruns­borg. Tre af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der, Le­go, Grund­fos og Dan­foss er gå­et i arv gen­nem fl ere ge­ne­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.