Skælv ryster igen Ita­li­en

BT - - NYHEDER -

JORDSKÆLV Et jordskælv har ramt den cen­tra­le del af Ita­li­en med en styr­ke på 5,4. Det op­ly­ser Ita­li­ens ge­o­lo­gi­ske in­sti­tut iføl­ge det ita­li­en­ske nyheds­bu­reau Ansa og avi­sen Cor­ri­e­re del­la Se­ra.

Skæl­vet ram­te Mar­che - re­gio­nen. Ansa skri­ver, at folk i om­rå­det strøm­me­de ud på ga­den, mens myn­dig­he­der­ne blev be­stormet af opkald fra be­kym­re­de bor­ge­re.

Skæl­vet fandt sted kort ef­ter klok­ken 19 lo­kal tid. Iføl­ge Ansa er der end­nu in­gen mel­din­ger om om­kom­ne. Tv- sta­tio­nen Sky TG24 rap­por­te­rer dog om to kvæ­ste­de.

Ry­stel­ser­ne har ramt i en af­si­des­lig­gen­de bjer­gre­gion. Der er an­gi­ve­ligt sket ma­te­ri­el­le ska­der. By­en Ca­stel­san­tan­ge­lo sul Ne­ra lig­ger nær epi­cen­tret, og borg­meste­ren for­tæl­ler, at byg­nin­ger er kol­lap­set, og at strøm­men er gå­et.

By­en lig­ger 90 ki­lo­me­ter fra nog­le af de by­er, der blev ramt hår­dest af et jordskælv 24. au­gust.

Her mi­ste­de knap 300 men­ne­sker li­vet, da et skælv midt om nat­ten ryste­de Ita­li­en med en styr­ke på 6,2. Og­så i dis­se om­rå­der kun­ne skæl­vet ons­dag af­ten mær­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.