Mary hyl­des i ny bog

BT - - NYHEDER -

ROLLEMODEL In­gen tvivl om at kron­prin­ses­se Mary er me­get po­pu­lær. Og li­ge nu bli­ver den 44- åri­ge mor til fi re hyl­det fra fl ere kan­ter. Først ro­ste hen­des roy­a­le svi­ger­mor hen­de til sky­er­ne i den nye sam­ta­le­bog ’ De dy­be­ste rød­der’ for hen­des en­ga­ge­ment i kam­pen for li­ge­stil­ling.

» Det er fl ot. Hun kan no­get, som jeg slet ik­ke vil­le ha­ve kun­net i hen­des al­der, « ly­der det fra dron­ning Mar­gret­he.

Men Dron­nin­gen er ik­ke den ene­ste, der er be­gej­stret for au­stralsk­fød­te Mary. Den 1. novem­ber ud­kom­mer end­nu en hyl­dest til Kron­prin­ses­sen.

I bo­gen ’ Mary – prin­ses­se af hjer­tet’, der er skre­vet af den man­ge­åri­ge DR- jour­na­list Hel­le Bygum, hyl­der fl ere sam­ar­bejds­part­ne­re og en kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Marys sto­re ar­bej­de i si­ne pro­tek­tio­ner og i Mary Fon­den. Kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Chri­sti­an Ha­ve sam­men­lig­ner i bo­gen Mary med dron­ning In­grid, men næv­ner og­så an­dre iko­ni­ske kvin­der som Mo­na­cos Gra­ce Kel­ly og den tid­li­ge­re før­ste­da­me Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy.

Da Mary i 2007 etab­le­re­de Mary Fon­den, der fo­ku­se­rer på ind­sats mod mob­ning, en­som­hed og vold i hjem­met, lag­de hun grund­ste­nen til et nyt ka­pi­tel i sin rol­le som kron­prin­ses­se. ’ Et æg­te en­ga­ge­ment’ I dag bru­ger halv­de­len af dan­ske bør­ne­ha­ver Mary Fon­dens ’ Fri for mob­be­ri’- pro­gram­mer, mens 40 pro­cent af de dan­ske fol­ke­sko­ler bru­ger det i ind­sko­lin­gen.

» Hun har et æg­te en­ga­ge­ment. Hun har ka­ris­ma, en med­født char­me og en stærk per­son­lig­hed. Hun kan hol­de en ta­le, som in­spi­re­rer folk, som be­væ­ger folk. Hun har den­ne ele­gan­ce, som og­så gør, at der er respekt om tin­ge­ne, « ly­der de ro­sen­de ord fra Chri­sti­an Ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.