On­ti i fa­re

BT - - NYHEDER -

TORSDAG 27. OKTOBER 2016 SÅDAN HANDLER DU SIKKERT

Han­del i cy­ber­s­pa­ce er ef­ter­hån­den ret sikkert, hvis du ba­re bæ­rer dig rig­tigt ad. Det for­tæl­ler jurist Ti­na Dhan­da fra For­bru­ger­rå­det Tænk, der her gi­ver fem go­de råd om net­han­del. Hvis du er in­de på en webs­hop, der vir­ker lidt suspekt, er det en god idé at la­ve en sim­pel Goog­le- søg­ning, hvor du sø­ger ef­ter an­dres op­le­vel­ser med den på­gæl­den­de virk­som­hed. Un­der­søg webs­hop­pens hjem­mesi­de nø­je. Er der kon­tak­top­lys­nin­ger på eje­ren? Er der op­lyst en fy­sisk adres­se? Og hvad med virksomhedens cvr- num­mer? Hvis webs­hop­pen har et så­kaldt e- mær­ke, er det et godt tegn. E- mær­ket er et ga­ran­ti­mær­ke på dan­ske webs­hops, som sik­rer, at du kan gø­re ind­si­gel­ser, hvis du er util­freds med en han­del. E- mær­ket sik­rer og­så, at webs­hop­pen over­hol­der lov­giv­nin­gen og e- mær­kets an­dre ret­nings­linjer.

Et hæn­gelås- ikon ved si­den af hjem­mesi­dens adres­se er og­så et godt tegn. Hæn­gelå­sen for­tæl­ler, at du be­fin­der dig på en kryp­te­ret hjem­mesi­de, som gør det me­re sikkert for dig at ind­ta­ste kor­top­lys­nin­ger.

En for­del ved at hand­le på in­ter­net­tet er, at du au­to­ma­tisk har 14 da­ges for­try­del­ses­ret, hvis du skul­le for­try­de dit køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.