By­ret vil løf­te slø­ret en smu­le i Emi­lie Meng- sa­gen

BT - - NYHEDER -

Pres­sen skal ha­ve ad­gang til en ræk­ke op­lys­nin­ger i sa­gen om den for­s­vund­ne te­e­na­gepi­ge Emi­lie Meng. Det be­slut­te­de Ret­ten i Næst­ved i går.

Ret­ten be­slut­te­de, at jour­na­li­ster fra Ritzau, TV2 og BT skal ha­ve ak­tind­sigt i en ransag­ning­s­ken­del­se i sa­gen. Ken­del­sen handler om en ransag­ning i Kor­sør man­dag i den­ne uge.

Ankla­ge­myn­dig­he­den har pro­teste­ret mod ud­le­ve­rin­gen af ken­del­sen, men ret­ten me­ner ik­ke, at der er grund­lag for at hol­de den hem­me­lig for of­fent­lig­he­den.

Pro­te­sten er der­for ble­vet af­vist.

Af ret­tens af­gø­rel­se i går frem­går det, at to per­so­ner er mistænkt i sa­gen.

Men hvad mi­stan­ken nær­me­re går ud på, er ind­til vi­de­re hem­me­ligt. Det vil frem­gå af den ken­del­se, som der nu er op­nå­et ak­tind­sigt i.

Jour­na­li­ster­ne vil få ud­le­ve­ret ken­del­sen fre­dag klok­ken 9.

Emi­le Meng er ik­ke set, si­den hun for­svandt ef­ter en by­tur i Sla­gel­se 10. juli. Si­den har po­li­ti­et fle­re gan­ge væ­ret på en adres­se i Kor­sør. Fi­re gan­ge er der ble­vet ransa­get på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.