Trumps an­greb på de­mo­kra­ti­et

BT - - DEBAT -

In­di­mel­lem glem­mer man, at Do­nald Trump før val­get ik­ke var kendt i USA for sin gø­ren og la­den i for­ret­nings­ver­de­nen el­ler si­ne po­li­ti­ske syns­punk­ter, men ho­ved­sa­ge­ligt for­di han var ho­ved­per­son i en re­a­li­ty- se­rie, som hed The Ap­pren­ti­ce, der var en slags Ro­bin­son for folk i jak­ke­sæt. Det er der­for, at Trump kon­stant har for­søgt at gø­re den­ne valg­kamp til et stort re­a­li­ty- dra­ma.

HVAD ER PROBLEMET? Trump er i gang med at un­der­gra­ve sel­ve de­mo­kra­ti­et som in­sti­tu­tion med si­ne ud­ta­lel­ser

MAN KAN TILGIVE Trump me­get: hans mang­len­de po­li­ti­ske sub­stans, hans kom­plet ind­holds­lø­se valg­kamp, hans syn på USA’s mi­no­ri­te­ter og kvin­der, men ik­ke at han i den sid­ste del af valg­kam­pen har gjort den til et an­greb på det ame­ri­kan­ske de­mo­kra­ti. Da The Ap­pren­ti­ce gen­nem­gik en pe­ri­o­de på 3 år, hvor se­ri­en ik­ke fi k no­gen Em­my, ra­se­de Trump mod Em­my- ko­mi­te­en: ” Syste­met er fup og svindel”. Trump twe­e­te­de bl. a. ” Da jeg var no­mi­ne­ret, var der man­ge, der men­te, at jeg skul­le ha­ve vun­det ad­skil­li­ge gan­ge, hvis det ik­ke li­ge hav­de væ­ret for mi­ne po­li­ti­ske hold­nin­ger”. AT LÆ­SE TRUMPS Twit­ter- sam­men­s­melt­ning var mor­somt og yn­ke­ligt i 2012 og 2013. I dag er det NYNNE NYTOFTE- BÆK dybt de­pri­me­ren­de, at den­ne mand re­præ­sen­te­rer ver­dens tred­je­æld­ste ek­si­ste­ren­de po­li­ti­ske par­ti. VI HAR LÆNGE vidst, at Do­nald Trump er en dår­lig ta­ber. Da han tab­te pri­mær­val­ge­ne i Iowa og Wi­scon­sin, på­stod han, at der var ta­le om en sam­men­svær­gel­se. Sådan re­a­ge­rer Trump hver gang, no­get går ham imod. Nu, hvor han af Was­hin­g­ton Post bli­ver spå­et nær 0 pro­cents chan­ce for at vin­de val­get, er det som om, det dæm­rer for ham, at han al­drig bli­ver præ­si­dent. Han er i gang med at fi nde und­skyld­nin­ger, der ik­ke ba­re er hans sæd­van­li­ge kon­spira­to­ri­ske non­sens, men som og­så er med til at un­der­gra­ve det ame­ri­kan­ske de­mo­kra­ti som in­sti­tu­tion. TRUMP HAR AL­TID væ­ret som den ful­de on­kel, der til fa­mi­lie­mid­da­gen sid­der og vrøv­ler om na­no­ter­mit, 11. sep­tem­ber, må­nelan­din­gen og hvad der egent­lig ske­te med byg­ning 7, men som ik­ke kan se, at al­le er pin­ligt be­rør­te. Der­for un­drer det hel­ler ik­ke, at Trumps for­kla­ring på, hvor­dan man er i færd med at be­rø­ve ham valgsej­ren, er en bizar kon­spira­tions­te­o­ri, der in­vol­ve­rer: dø­de, der stem­mer, en sam­men­svær­gel­se Mads Fug­le­de, blandt dem, som fo­re­ta­ger me­nings­må­lin­ger, me­di­er­ne, der næg­ter at for­tæl­le off ent­lig­he­den sand­he­den om Trumps enor­me op­bak­ning og fl ere mil­li­o­ner fal­ske væl­ge­re. DET ER IK­KE ba­re bra­ge­snak, men dybt pro­ble­ma­tisk, at en kon­spira­tions­te­o­re­ti­ker kom­mer så langt i en præ­si­dentvalg­kamp. Chan­cen for at en væl­ger står ved si­den af en, der del­ta­ger i valgs­vin­del, er ca. li­ge så stor, som fa­ren for at få et pi­a­no i ho­ve­d­et, når man går ned ad ga­den. Men man­ge ved ik­ke bed­re, og Trump er i gang med at un­der­gra­ve sel­ve de­mo­kra­ti­et som in­sti­tu­tion med si­ne ud­ta­lel­ser. De­mo­kra­ti­et mi­ster sin gyl­dig­hed, hvis væl­ge­re tror, at der fi ndes en hem­me­lig magt, der gør de­res valg over­fl ødigt. Det selv­sam­me de­mo­kra­ti, der har ud­vik­let USA fra en und­se­e­lig mi­ni­put til den mest magt­ful­de na­tion i klo­dens hi­sto­rie. FOR HVER DAG der går, bli­ver det ty­de­li­ge­re, at det vil ta­ge USA og re­pu­bli­ka­ner­ne lang tid at få Trumps an­greb på sit eget sam­funds bæ­ren­de in­sti­tu­tion va­sket af sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.