No­vozy­mes bør­spryg­let ef­ter mø­gregn­skab

BT - - NYHEDER -

Ak­tier­ne i No­vozy­mes, der pro­du­ce­rer en­zy­mer, faldt tungt på bør­sen i går.

Da bør­sen luk­ke­de, var sta­tus et dyk på mar­kan­te 11,2 pro­cent til 253,9 kro­ner per ak­tie.

Det sva­rer til, at No­vozy­mes blev 8,2 mil­li­ar­der kro­ner min­dre værd på én dag.

Bag­grun­den for de so­li­de kurstæv er, at No­vozy­mes’ regn­skab for tred­je kvar­tal i træk ik­ke kun­ne le­ve op til mar­ke­dets for­vent­nin­ger.

Sam­ti­dig er ud­sig­ter­ne for frem­ti­den ble­vet mør­ke­re, og No­vozy­mes måt­te for­tæl­le si­ne ak­tio­næ­rer, at man kom­mer til at tje­ne min­dre end tid­li­ge­re med­delt.

» Vo­res nye in­nova­ti­ve løs­nin­ger er kom­met lang­som­me­re fra start, end vi hav­de for­ven­tet. Der­for er vo­res salgs­vækst la­ve­re, end vi hav­de for­ven­tet ved årets start, « sag­de Pe­der Holk Ni­el­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for No­vozy­mes, i regn­ska­bet.

Det var den an­den ned­ju­ste­ring i træk fra No­vozy­mes, der og­så måt­te skuf­fe si­ne ak­tio­næ­rer ved hal­vårs­regn­ska­bet.

Iføl­ge fi­nans­di­rek­tør Ben­ny Loft er det iso­le­ret set Nor­da­me­ri­ka, der bæ­rer en stor del af skyl­den for, at en­zym­gi­gan­ten må ned­ju­ste­re for an­den gang i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.