Stjal 36 pas og tre kø­re­kort på bi­bli­o­te­ket

BT - - NYHEDER -

To mænd er ons­dag ble­vet kendt skyl­di­ge i blandt an­det ty­ve­ri og mis­brug af pas.

Ret­ten i Aar­hus har idømt en 23- årig mand et år og tre må­ne­ders fængsel, mens en 28- årig idøm­mes fængsel i 13 må­ne­der.

Ty­ve­ri­et ske­te 24. fe­bru­ar i år, da de to mænd med en tred­je per­son snup­pe­de 36 pas og tre kø­re­kørt, der lå til af­hent­ning på Åby Bi­bli­o­tek.

De 36 pas og de tre kø­re­kort skøn­nes at væ­re 720.000 kro­ner værd på det sor­te mar­ked.

Den 23- åri­ge, som er tyr­kisk stats­bor­ger, er ble­vet be­tin­get ud­vist af Dan­mark med en prø­ve­tid på to år. De de to mænd mis­brug­te de stjå­l­ne pas til at få ud­le­ve­ret mo­bil­te­le­fo­ner for knap 50.000 kro­ner i fle­re bu­tik­ker i Aar­hus. Mæn­de­ne for­søg­te der­u­d­over at mis­bru­ge en an­den per­sons pas i en bank med hen­blik på at få ud­be­talt kon­tan­ter fra ved­kom­men­des kon­to. En vå­gen me­d­ar­bej­der fat­te­de dog mi­stan­ke og ind­drog pas­set.

Ty­ve­ri af pas er ik­ke et ukendt fæ­no­men for po­li­ti­et. Rigs­po­li­ti­et mel­der om en stig­ning i an­tal­let af stjå­l­ne pas. Sid­ste år blev 43.818 dan­ske pas meldt stjå­let.

Beg­ge mænd har an­ket by­ret­tens af­gø­rel­se til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.