Spis dig til et godt im­mun­for­svar

BT - - NYHEDER -

KOSTRÅD Det er ble­vet koldt og gråt uden­for, og det be­ty­der, at det er høj­sæ­son for den ob­liga­to­ri­ske ef­ter­års­for­kø­lel­se. Men det er al­li­ge­vel, som om der er nog­le, der bli­ver ramt of­te­re af snue end an­dre. Hvis du vil væ­re på det ra­ske hold, så skal du må­ske ka­ste et blik på, hvad du put­ter i mun­den. Din kost kan nem­lig væ­re med til at sik­re et stærkt im­mun­for­svar, si­ger Han­ne Frøkiær, pro­fes­sor i er­næ­rings­im­mu­no­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Ba­sisko­sten er vig­tig. Det er vig­tigt, at vi får til­stræk­ke­li­ge ni­veau­er af vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, pro­te­i­ner og vis­se li­pi­der – alt det vi kal­der for es­sen­ti­el­le næ­rings­stof­fer, « si­ger hun og ud­dy­ber:

» Hvis man skal ha­ve sin ba­siskost i or­den, skal man spi­se va­ri­e­ret. Man skal sør­ge for at få pro­te­in. Det kan væ­re fra kød, æg, mælk og man­ge an­dre ste­der, « si­ger Han­ne Frøkiær.

Der­u­d­over skal man ha­ve di­ver­se vi­ta­mi­ner, og hvis man spi­ser de an­be­fa­le­de fem- seks styk­ker grønt om da­gen, får man rig­tig man­ge af vi­ta­mi­ner­ne, blandt an­det C- og A- vi­ta­min. En del af de B- vi­ta­mi­ner, vi skal ha­ve, får vi fra fuld­korn og kød. Sund tarm­fl­ora Det er og­så vig­tigt at ha­ve fo­kus på en sund tarm­fl­ora, hvis man vil op­ti­me­re sit im­mun­for­svar.

Iføl­ge er­næ­rings­eks­pert og for­fat­ter Mar­tin Kreutzer an­ta­ger man, at om­kring 70- 80 pro­cent af im­mun­for­sva­ret be­ror på en stærk tarm­fl­ora.

Mar­tin Kreutzer be­skri­ver tarm­fl­ora­en som et spejl­bil­le­de af vo­res er­næ­ring, og der­for er der re­la­tivt me­get, man selv kan gø­re for at op­ti­me­re den, for­tæl­ler han. Det handler om at spi­se sundt og at hjæl­pe de go­de bak­te­ri­er på vej.

» Det kan man gø­re ved at til­fø­re fri­ske bak­te­ri­er som fer­men­te­re­de grønt­sa­ger og sur­mælks­pro­duk­ter. Og ved at spi­se fi­ber­rigt kan man sør­ge for, at de go­de bak­te­ri­er får no­get at spi­se, så de kan for­me­re sig, er­næ­re sig og vok­se. De får til­ført næ­ring af de kost­fi­bre, vi får fra fuld­korn, grønt­sa­ger og frugt, « si­ger Mar­tin Kreutzer.

Så vi kan bå­de til­fø­re bak­te­ri­er og få de bak­te­ri­er, der er, til at for­me­re sig. Gør man beg­ge de­le, kan man virkelig løf­te mæng­den af tarm­bak­te­ri­er. Vel­for­be­redt med fi­bre Han­ne Frøkiær be­to­ner og­så be­tyd­nin­gen af at få fi­bre, så tarm­fl­ora­en bli­ver styr­ket. Det kan væ­re ty­per af fi­bre som inulin, som blandt an­det fin­des i løg og ba­na­ner, el­ler ty­pen be­tag­luka­ner, som fin­des i hav­re og byg.

Det er alt­så mu­ligt at gø­re en so­lid ind­sats for et stær­ke­re im­mun­for­svar. Og ind­sat­sen er bedst gi­vet ud, hvis man sæt­ter ind i god tid, før syg­dom­men er un­der op­sej­ling.

» Det handler me­re om at væ­re vel­for­be­redt end om at lap­pe på det, når man bli­ver ramt, « si­ger Mar­tin Kreutzer.

... gæl­der det om at mø­de den så stærk som mu­ligt. • Fore­byg­gen­de kan man prø­ve at spi­se hver dag og tæn­ke ind i ho­ved­må­l­ti­der­ne. • Sørg for at spi­se

og for at ska­be et stærkt fun­da­ment. ... im­mun­for­sva­ret i sig selv, men hvis man prop­per sig med chips, hvidt brød og hvi­de ris, kan det væ­re svært og­så at fin­de plads til de go­de næ­rings­ri­ge fø­de­va­rer. ... kan det hjæl­pe at spi­se stør­re mæng­der på før­ste­da­gen. Det kan væ­re gen­nem el­ler • Styrk din tarm­fl­ora med og Vo­res im­mun­for­svar be­står af hvi­de blod­le­ge­mer, som dan­nes i knog­le­mar­ven. Vi dan­ner mil­li­o­ner af cel­ler hvert døgn, og det kræ­ver me­get ener­gi for krop­pen, som be­hø­ver søvn for at re­ge­ne­re­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.