Kun et mira­kel red­de­de to børn

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE Flå­den med de seks pas­sa­ge­rer ram­mer den tom­me flå­de og slår en kol­bøt­te.

Sam­men med fi­re voks­ne hav­de de sid­det i en op­pu­ste­lig gum­mi­flå­de i for­ly­stel­sen ’ Thund­er Ri­ver Ra­pids’, da den stød­te ind i en tom gum­mi­flå­de, der hav­de sat sig fast for­an dem.

Sam­men­stø­det fik de­res gum­mi­flå­de til at løf­te sig op og tip­pe ba­g­over. To voks­ne blev fan­get i van­det un­der gum­mi­flå­den. De fi­re an­dre – to voks­ne og de to børn – blev slyn­get ud af den. De voks­ne over­le­ve­de ik­ke. Bør­ne­ne over­le­ve­de Det lyk­ke­des dren­gen og pi­gen at slip­pe væk, for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren Bri­an Codd fra po­li­ti­et i Qu­e­ensland til nyheds­bu­reau­et AP.

» Hvor­dan det end lyk­ke­des dem at over­le­ve – om det var med hjælp fra Gud el­ler en an­den – så lig­ner det, ud fra det jeg har set, nær­mest et mira­kel, at no­gen kun­ne slip­pe le­ven­de Fi­re af de seks pas­sa­ge­rer fra den ba­ger­ste flå­de om­kom­mer i ulyk­ken. To bli­ver klemt ihjel mel­lem flå­den og trans­portbån­det imens to druk­ner i van­det un­der flå­den. To børn bli­ver ka­stet ud af flå­den da den ven­der og over­le­ver miraku­løst. igen­nem det, « si­ger han og til­fø­jer:

» Hvis der er no­get, vi bør væ­re tak­nem­me­li­ge for i den­ne sag, så er jeg tak­nem­me­lig for det. « To fa­mi­li­er del­te skæb­ne De to børn var iføl­ge au­stral­ske me­di­er beg­ge med de­res mødre om bord på vand­for­ly­stel­sen, der be­skri­ves som en af par­kens me­re fre­de­li­ge fa­mi­lie­for­ly­stel­ser.

Den 10- åri­ge dreng er iføl­ge det lo­ka­le me­die Gold Coast Bul­le­tin iden­ti­fi­ce­ret som Ki­e­ran. Sam­men med sin mor, 42- åri­ge Cin­dy Low, var han ste­get om bord på ’ Thund­er Ri­ver Ra­pids’. De skul­le ha­ve ta­get for­ly­stel­sen sam­men med Ki­e­rans far og dren­gens lil­le­sø­ster, men da der ik­ke var plads til dem al­le, split­te­de de sig op i to for­skel­li­ge gum­mi­flå­der.

Ki­e­ran og Cin­dy end­te der­for sam­men med fi­re per­so­ner, de ik­ke kend­te, men som de kom til at de­le skæb­ne med.

I gum­mi­flå­den sad 32- åri­ge Ka­te Good­child sam­men med sin 12- åri­ge dat­ter og sin bror 35- åri­ge Luke Dor­sett, som sad med sin part­ner, 38- åri­ge Roozi Arag­hi.

De fi­re bo­e­de i den au­stral­ske ho­ved­stad Can­ber­ra og var an­gi­ve­ligt ta­get på fe­rie sam­men i Gold Coast. ’ Det knu­ser mit hjer­te’ Ka­te og Lukes mor – Kim Dor­sett – har be­kræf­tet de­res død på de so­ci­a­le me­di­er.

» Min fa­mi­lie er ble­vet fuld­kom­men ud­s­let­tet. Jeg har tre børn, og to af dem er nu væk. Mit bar­ne­barn på ot­te må­ne­der kom­mer al­drig til at læ­re sin mor at ken­de, og det knu­ser virkelig mit hjer­te, « skri­ver hun.

Vid­ner har for­talt, hvor­dan de så den 12- åri­ge pi­ge græ­de og rå­be på sin mor ef­ter ulyk­ken. Men pi­gens mor sva­re­de al­drig. Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Bri­an Codd har op­lyst, at pi­gen er rejst hjem til Can­ber­ra med sin far og bed­ste­mor, mens 10- åri­ge Ki­e­ran er ble­vet i Gold Coast sam­men med sin far.

Dren­gen blev un­der­søgt på det lo­ka­le ho­spi­tal, men bå­de han og pi­gen er slup­pet uden ska­der.

Ulyk­ken er den før­ste i Dreamwor­lds 35- åri­ge hi­sto­rie og den vær­ste i Au­stra­li­en si­den 1979, hvor syv men­ne­sker dø­de i en brand i et spø­gel­se­s­tog i Lu­na Park i Syd­ney.

Den au­stral­ske tragedie er den se­ne­ste af en ræk­ke ulyk­ker i for­ly­stel­ses­par­ker rundt om­kring i ver­den.

I ju­ni faldt en rut­sje­ba­ne­vogn i Skot­land 10 me­ter ned og kvæ­ste­de to børn al­vor­ligt. Og i au­gust blev en blot 12- årig dreng dræbt, da han blev slyn­get ud af en vogn på ver­dens hø­je­ste van­d­rut­sje­ba­ne i en for­ly­stel­ses­park i Kansas i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.