Age­be­ta­le EU- mid­ler

BT - - NYHEDER -

ik­ke selv op­da­ger, at de har brugt støt­te på et ar­ran­ge­ment uden EU- ind­hold. Men det er slet ik­ke mit ind­tryk, at no­gen spe­ku­le­rer i det. Jeg ser sa­ger­ne som ud­tryk for, at der har væ­ret nog­le nye folk, der må­ske ik­ke har haft helt styr på reg­ler­ne, « si­ger hun. Be­tal­te med EU- pen­ge Og­så Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti skal be­ta­le støt­te til­ba­ge – helt nøj­ag­tigt 27.000 kro­ner – for­di par­ti­et uret­mæs­sigt har brugt støt­te­mid­ler­ne til at dæk­ke ud­gif­ter til blandt an­det » plan­læg­ning/ an­søg­ning « samt » lø­ben­de kor­re­spon­dan­ce og op­følg­ning « , frem­går det af sa­gens do­ku­men­ter.

» Der er ta­le om helt al­min­de­li­ge drifts­ud­gif­ter, og det tæl­ler alt­så ik­ke som op­ly­sen­de el­ler de­bat­ska­ben­de EUind­hold, « si­ger An­ne- Ma­rie Meld­gaard.

Den kon­ser­va­ti­ve par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø be­kla­ger i en mail for­lø­bet, der iføl­ge ham skyl­des » æn­dre­de pro­ce­du­rer ved regn­skabs­af­læg­gel­sen « :

» Vi er gla­de for den grun­di­ge kon­trol, Eu­ro­pa- Næv­net ud­fø­rer, for­di de i god ro og or­den gjor­de os op­mærk­som­me på fejl­en, så vi kun­ne re­fun­de­re be­lø­bet. Men vi be­kla­ger den nu al­li­ge­vel me­get, « si­ger Sø­ren Vand­sø.

Fak­tisk skal De Kon­ser­va­ti­ve sen­de i alt 233.000 kro­ner til­ba­ge til næv­net, da par­ti­et slet ik­ke nå­e­de at fø­re en ræk­ke pro­jek­ter, de el­lers hav­de få­et for­hånds­be­vil­get støt­te til, ud i li­vet.

De se­ne­ste uger er sa­gen om Dansk Fol­ke­par­ti og især EU- par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts om­gang med EU- støt­te­mid­ler vok­set. Par­ti­et har an­gi­ve­ligt brugt støt­te­kro­ner fra EUs kas­ser til i strid med reg­ler­ne at fi­nan­si­e­re par­tiets eg­ne na­tio­na­le ak­ti­vi­te­ter. I sa­ger­ne om op­lys­nings­mid­ler­ne fra Eu­ro­pa- Næv­net er der ik­ke ta­le om EU- mid­ler, men om støt­te, som Fol­ke­tin­get be­vil­ger via fi­nans­lo­ven. Al­li­ge­vel er der sam­men­fald mel­lem sa­ger­ne, me­ner ju­rapro­fes­sor Lars Bo Lang­sted.

» Der er desvær­re grund til at væ­re be­kym­ret for, at der sker et skred in­den for EU­om­rå­det med dets man­ge støt­te­mu­lig­he­der. Man kan fryg­te, at po­li­ti­ke­re i hø­je­re grad end tid­li­ge­re op­fat­ter reg­ler­ne for støt­ten som en gråzo­ne, hvor man kan til­la­de sig at væ­re en­dog me­get flek­si­bel. Man kig­ger til na­bo­en og ser, at de har held med at skub­be græn­ser­ne. Og så bli­ver det nor­malt. Det be­hø­ver ik­ke væ­re ond spe­ku­la­tion, me­re et lang­somt skred i kul­tu­ren, « si­ger han. Skær­pet kon­trol EU- op­lys­nings­mid­ler­ne har tid­li­ge­re væ­ret i me­di­er­nes sø­ge­lys.

SFe­ren Mar­gre­te Auken blev i 2014 kri­ti­se­ret for at bru­ge støt­te­kro­ner­ne på helsi­desan­non­cer med par­tiets logo og hen­des eget bil­le­de. Og Dansk Fol­ke­par­ti er ble­vet kri­ti­se­ret for at bru­ge mid­ler­ne til at fi­nan­si­e­re par­tiets om­tal­te som­mer­togt rundt i Dan­mark med ski­bet Hal­mø i 2013 – en sag, der blandt an­det før­te til, at par­ti­et måt­te be­ta­le pen­ge til­ba­ge til EUPar­la­men­tet for uret­mæs­sig brug af støt­te. Beg­ge sa­ger er si­den ble­vet gran­sket af næv­net, der imid­ler­tid har vur­de­ret, at ret­nings­linjer­ne den­gang var for va­ge til, at næv­net kun­ne kræ­ve EU- op­lys­nings­mid­ler­ne re­tur.

» Jeg må er­ken­de, at der tid­li­ge­re har væ­ret nog­le for ukla­re ret­nings­linjer for, hvor­dan man må bru­ge de her mid­ler, « si­ger for­mand for Eu­ro­pa- Næv­net si­den 2012, An­ne- Ma­rie Meld­gaard.

Ret­nings­linjer­ne og kon­trol­len er nu skær­pet, og næv­net er i gang med at æn­dre he­le be­kendt­gø­rel­sen, så det vil stå helt klart, hvor græn­ser­ne går.

» For der skal ik­ke væ­re tvivl om, at det ik­ke er for­må­let med EU- op­lys­nings­mid­ler­ne at bru­ge dem på valg­pla­ka­ter el­ler at sej­le rundt og fø­re kom­mu­nal valg­kamp. Så­dan­ne ak­ti­vi­te­ter var ik­ke ble­vet god­kendt i dag, « si­ger An­ne- Ma­rie Meld­gaard.

Selv om Li­be­ral Al­li­an­ce alt­så nu er på­lagt at sen­de støt­te re­tur, var par­ti­le­der Anders Samu­el­sen klar i mælet, da han i 2014 ud­tal­te sig om net­op Mar­gre­te Aukens brug af EUop­lys­nings­mid­ler til at in­dryk­ke an­non­cer i sto­re dag­bla­de.

Samu­el­sen vur­de­re­de den­gang, at bru­gen af næv­nets pen­ge var » de­ci­de­ret kri­mi­nel « . Han kald­te det » nær­mest un­der­slæb og ty­ve­ri af an­dre folks pen­ge « . Se­ne­re bak­ke­de han dog op og men­te, at vri­de­tu­ren gen- nem me­di­e­møl­len var straf nok i sig selv.

» Jeg er sik­ker på, at væl­ger­ne er ble­vet op­lyst nok til at dra­ge de­res eg­ne kon­klu­sio­ner, « sag­de han.

Li­be­ral Al­li­an­ce har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re Samu­el­sens ud­mel­din­ger den­gang. Vi læg­ger os fladt ned. Det er helt uac­cep­ta­belt og util­ste­deligt, det der er sket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.