Dansk Net­fl ix- se­rie

BT - - KULTUR -

FILMNYT Tre dan­ske­re står bag en ny skan­di­na­visk se­rie, der får pre­mi­e­re på Net­fl ix i 2018. Hol­lywood har i den grad få­et øj­ne­ne op for dan­ske sku­e­spil­le­re, in­struk­tø­rer, pro­du­ce­re og ma­nuskript­for­fat­te­re, og nu har Net­fl ix og­så sat sin lid til en grup­pe dan­ske tv- folk.

De tre dan­ske­re Jan­nik Tai Mos­holt, Es­ben Toft Ja­cob­sen og Chri­sti­an Po­ta­li­vo står nem­lig bag den skan­di­na­vi­ske se­rie ’ The Rain’, der for­ven­tes at få pre­mi­e­re på den glo­ba­le strea­m­ingtje­ne­ste i 2018.

Det op­ly­ser fi lm­sel­ska­bet Miso Film, der pro­du­ce­rer se­ri­en, i en pres­se­med­del­el­se. Film­sel­ska­bet er kendt for tv- se­ri­er som ’ Di­cte’ og ’ 1864’, og de tre ska­be­re af den nye Net­fl ix- se­rie kan og­så skri­ve fl ere kend­te dan­ske tv- se­ri­er og fi lm på cv’et. Dan­ske­re med suc­ces Jan­nik Tai Mos­holt, som er ma­nuskript­for­fat­ter, har tid­li­ge­re ar­bej­det med tv­suc­ce­ser som ’ Bed­rag’ og ’ Bor­gen’.

In­struk­tø­ren Es­ben Toft Ja­cob­sen er kendt fra ’ Den kæm­pe­sto­re bjørn’, mens pro­du­ce­ren Chri­sti­an Po­ta­li­vo tid­li­ge­re har ar­bej­det med fi lm og se­ri­er som ’ Lang hi­sto­rie kort’ og ’ Di­cte’.

På det se­ne­ste har fl ere dan­ske­re få­et suc­ces uden for Dan­mark.

Tid­li­ge­re på året blev det ek­sem­pel­vis af­slø­ret, at fi lmin­struk­tø­ren Tho­mas Vin­ter­berg skal in­stru­e­re den in­ter­na­tio­na­le spil­le­fi lm ’ Kursk’’, mens den dan­ske in­struk­tør Sus­an­ne Bi­er for ny­lig blev hyl­det med en Em­my- sta­tu­et­te for bed­ste in­struk­tør for mi­ni­se­ri­en ’ Nat­por­ti­e­ren’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.