Roy­al flyt­te­dag

BT - - TV / RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

BARNDOMSHJEM vi­ses frem, som det så ud, da dron­nin­gen bo­e­de der. Dron­ning Sonja har lo­vet at bi­dra­ge med do­ku­men­ta­tion og gen­stan­de. Hu­set skal pla­ce­res sam­men med an­dre hu­se fra de før­ste tiår af 1900- tal­let. Dyr flyt­ning Det er ik­ke bil­ligt at flyt­te et hus på den må­de. Spa­re­bankstif­tel­sen DNB har bi­dra­get med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, og Mai­hau­gen har søgt Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et om yder­li­ge­re 11,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te til pro­jek­tet. Går alt ef­ter pla­nen, skal hu­set stå klar til kon­ge­par­rets guld­bryl­lups­dag 29. au­gust 2018.

I NRK- se­ri­en ’ Kon­ge og dron­ning i 25 år’ blev der vist film­op­ta­gel­ser og bil­le­der fra dron­nin­gens barn­dom på Vin­de­ren, hvor man kan se en livs­glad pi­ge, som stor­tri­ve­des på Tu­en­gen Al­lé. Da kron­prins Haa­kon fre­dag åb­ne­de en ar­ki­tek­tur­kon­fe­ren­ce, snak­ke­de han om, hvor­dan ar­ki­tek­tur ska­ber sam­hø­rig­hed og ci­te­re­de Win­ston Chur­chill:

» Vi for­mer vo­res byg­nin­ger, og der­ef­ter for­mer de os, « sag­de han.

Dron­ning Sonja er me­get in­ter­es­se­ret i bå­de kunst og ar­ki­tek­tur, og hun kan glæ­de sig over at væ­re vok­set op i et hjem, der i sin ud­form­ning do­ku­men­te­rer norsk hi­sto­rie, de­sign, vær­di­er og kul­tur. Hun har og­så tit selv nævnt barn­doms­hjem­met i ta­ler og in­ter­view.

» Visu­el kunst blev tid­ligt en vig­tig del af mit liv. Jeg ko­pi­e­re­de Pi­cas­so i teg­ne­ti­mer­ne i sko­len og hav­de Ma­tis­se- pla­ka­ter på væg­gen, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.