Land­man­den Mi­cha­el vil ha­ve børn med Vi­be­ke

BT - - TV / RADIO -

El­lev­te og sid­ste af­snit af Land­mand sø­ger kær­lig­hed løb tirs­dag af­ten over skær­men, og her kun­ne land­man­den Mi­cha­el af­slø­re, at han al­drig hav­de væ­ret så fo­rel­sket, som han var ble­vet i Vi­be­ke.

Hel­dig­vis var fø­lel­ser­ne gen­gældt, og i dag blom­strer kær­lig­he­den sta­dig. Det er der en helt be­stemt grund til, me­ner Mi­cha­el Han­sen.

» Vi­be­ke for­står, hvad jeg si­ger, hvad jeg me­ner, hun er den sam­me ty­pe som mig og si­ger tin­ge­ne li­ge ud. Hun er stort set al­tid glad og hen­des smil og øj­ne er no­get, der var­mer mig, hver gang jeg kig­ger på hen­de, « for­tæl­ler den fo­rel­ske­de land­mand om sin kæ­re­ste.

Fak­tisk går det så godt mel­lem de to tur­tel­du­er, at de al­le­re­de er be­gyndt at snak­ke om børn. No­get, som Mi­cha­el lag­de stor vægt på, da han skul­le væl­ge mel­lem si­ne bej­le­re i pro­gram­met.

» Vi er ble­vet eni­ge om, at vi skal ha­ve et fæl­les barn på et tids­punkt. Det er jo en af mi­ne sto­re drøm­me. Der kom­mer nok og­så en lil­le én før, der kom­mer et bryl­lup. Jeg tror, det bli­ver godt, « ly­der det fra land­man­den.

TV2 har af­slø­ret, at de la­ver end­nu en sæ­son af det po­pu­læ­re kær­lig­heds­pro­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.